Kreowanie liderów życia publicznego

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-KLZP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie, Przywództwo polityczne i publiczne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu przywództwa politycznego
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń skupiać się będzie na przykładach liderów publicznych. Poruszone zostaną kwestie wyłaniania liderów oraz cech przywódczych. Analizie zostaną poddane sposoby kreowania liderów, budowaniu relacji ze zwolennikami i efektywnym formowaniu grup.
Opis wykładówTreść wykładów dotyczy teoretycznych aspektów kreowania liderów funkcjonujących w życiu publicznym. Uwaga zostanie skupiona na kluczowych terminach i definicjach liderów. Podczas wykładów poruszane będą kwestie typów liderów oraz stylów przywództwa. Omówione zostają najważniejsze koncepcje przewodzenia i kierowania. Istotnym aspektem będzie próba określenia roli liderów w życiu publicznym.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z najważniejszymi kwestiami teoretycznymi odnoszącymi się do lidera publicznego. Istotnym aspektem będzie analiza tekstów źródłowych oraz karier wybranych liderów życia publicznego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A. Kasińska-Metryka, wyd. UJK, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012r., tom 2) R. Mrowka, wyd. ., Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, 2010r., tom 3) Blanchard K. , wyd. ., Przywództwo wyższego stopnia, 2007r., tom 4) Stoner J.A.F., wyd. PWE, Kierowanie, 2001r., tom
Uwagi