Negocjacje i mediacje

2022Z

Kod przedmiotu92S1O-NIM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoria gier, Analiza logiczna,
Wymagania wstępneznajomość teorii gier, logiki
Opis ćwiczeńTaktyki i techniki negocjacyjne: przygotowanie do negocjacji, przebieg procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne, taktyki negocjacyjne (ustępstwa, obietnice, groźby, blefowanie, zobowiązania), przełamywanie impasu, faza finalizacji, ochrona przed podstępnymi taktykami. Cechy dobrego negocjatora. Etyka w negocjacjach. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów lokalnych. Negocjacje w polityce państwa. Mediacje. Typy i rodzaje mediacji.
Opis wykładówNegocjacje i mediacje jako przedmiot badań i nauczania. Negocjacje jako element dialogu: rodzaje komunikacji perswazyjnej, typologia argumentów perswazyjnych, fazy perswazji, komunikacja niewerbalna. Uwarunkowania procesu negocjacyjnego: psychologia, kultura, ideologia. Problematyka teorii wpływania na innych, narzędzia wpływu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu praktyki: retoryki, erystyki, umiejętności przekonywania, argumentowania, autoprezentacji, przygotowania i prowadzenia negocjacji i mediacji.
Literatura podstawowa1) Mastenbroek W., Negocjowanie,, Wydawnictwo Naukowe PWN; , 1998 2) Roszkowska E., Wachowicz T., Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, 2016 3) Bieleń S., Negocjacje w stosunkach międzynarodowych , Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, 2013 4) Schopenhauer A.,, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", 2014 5) Kalisz A., Nitecki S.,, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
Literatura uzupełniająca1) Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, 2014 2) Niemczyk A., Kędzierski M., O negocjacjach i negocjatorach: poradnik praktyka, Helion,, 2014 3) Lundén B., Rosell L., Techniki negocjacji: jak odnieść sukces w negocjacjach, Wydawnictwo BL Info Polska, 2014 4) Stelina J., Zakładowy dialog społeczny , LEX a Wolter Kluwer business, 2014 5) Pulit M., Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym , Zakład Wydawniczy, 2013
Uwagi