Nauka o państwie i prawie

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-NPP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępnepodstawy WOS szkoła średnia
Opis ćwiczeńProblematyka ćwiczeń dotyczy klasyfikacji formy państwa: system rządów, reżimy polityczne, struktura terytorialna państwa, kwestie dotyczące głowy państwa. Ponadto: system polityczny państwa; system organów państwowych; zasady demokracji współczesnej; tworzenie prawa.
Opis wykładówProblematyka wykładów dotyczy genezy organizacji politycznej określanej kategorią „państwo”; przedstawianych teorii powstania państwa; ewolucji systemów państwowych; teoretycznych aspektów funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem celów i funkcji państwa; klasyfikacji form państwa; podstawowych zasad systemu prawnego w państwie (system źródeł prawa, koncepcje prawa, hierarchii aktów prawnych); pojęcia państwo prawa.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie istoty funkcjonowania państwa jako organizacji politycznej społeczeństwa; Poznanie mechanizmów funkcjonowania państwa; Znajomość podstawowych koncepcji dotyczących zróżnicowania państwa, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Literatura podstawowa1) S. Grabowska, Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, Rzeszów, 2017 2) Szmulik Bogumił , Żmigrodzki Marek, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Toruń, 2007 3) Seidler Grzegorz Leopold, Groszyk Henryk, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca1) Wojtaszczyk, Jakubowski, Społeczeństwo i polityka, Warszawa, 2008 2) Sartori G, Teoria demokracji, Warszawa, 2002 3) Zieliński E, Nauka o państwie i polityce, Warszawa, 2000 4) Wojtaszczyk K.A. , Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa, 2002
Uwagi