Organizacja i zarządzanie

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-ORZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania
Opis ćwiczeńAnaliza diagnostyczna i prognostyczna organizacji – projektowanie organizacji. Wybrane metody i techniki organizatorskie. Projektowanie strategii organizacji. Analiza potencjału organizacji (interesariusze wewnętrzni). Analiza otoczenia organizacji (metoda PEST, model 5 sił Portera, macierz BCG).
Opis wykładówGeneza i główne ujęcia organizacji i zarządzania. Analiza kluczowych pojęć organizacji i zarządzania. Etapy rozwoju organizacji. Organizacja i jej interesariusze (stakeholders). Zarządzanie i planowanie strategiczne. Struktury organizacyjne. Społeczna odpowiedzialność organizacji i etyka zarządzania. Patologie organizacyjne. Kultury organizacyjne. Zagadnienie przywództwa w organizacji. Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji. Zarządzanie zmianami. Kontrola organizacyjna – mechanizmy i uwarunkowania skutecznej kontroli. Psychologiczne i socjologiczne zagadnienia zarządzania. Zarządzanie międzykulturowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wiedza i nabycie umiejętności analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania; identyfikowania węzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy politologicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania; poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania; stosowania podstawowych metod i technik zarządzania.
Literatura podstawowa1) K. Rogoziński, Zarządzanie organizacją usługową: szkoła innego poznania, Difin, 2016 2) R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2017 3) S. P. Robbins, D. A. Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, 2002
Literatura uzupełniająca1) M. Dołhasz i inni, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, 2009 2) K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, 2009 3) B. Bombała, Człowiek w pryzmatach organizacji, wiedzy i bezpieczeństwa – ujęcie personalistyczno-fenomenologiczne, t. 159, Prakseologia, 2017
Uwagi