Partycypacja obywatelska

2021L

Kod przedmiotu92S1O-PARO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria ustroju i administracji publicznej w Polsce; Innowacje społeczne i smart city
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość z zakresu podstawowej wiedzy o samorządzie terytorialnym
Opis ćwiczeńPodstawowe zasady funkcjonowania budżetów obywatelskich – projekt, przygotowanie, kampania społeczna, głosowanie. Demokracja deliberatywna – czy obywatele potrzebują dyskusji – warsztaty. Konsultatywa – co to takiego? Komu są potrzebne konsultacje społeczne? – zajęcia modelowe. Referendum czy plebiscyt – obywatelski głos. Debata oxfordzka „tradycyjne versus nowe formy partycypacji obywatelskiej”.
Opis wykładówPodstawy prawne i narzędzia partycypacji politycznej i społecznej. Tradycje partycypacji w Polsce. Klasyczne narzędzia partycypacji społecznej. Nowe narzędzia partycypacji społecznej i politycznej. Możliwości partycypacyjne w miasta i na obszarach wiejskich. Zaangażowanie obywatelskie – NGO’s. Partycypacja obywatelska na świecie – kontekst Europy, Ameryki Południowej i Północnej. Budżet partycypacyjny – narzędzie partycypacji obywatelskiej. Zjawisko wykluczenia w procesach partycypacyjnych – jak równać szanse – dobre praktyki.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z zaangażowaniem obywatelskim i uczestnictwem obywatelskim. Określenie roli uczestnika w działaniach społecznych oraz wykreowanie chęci świadomego zaangażowania społecznego.
Literatura podstawowa1) B. Sadowska, M. Szaja, J. Włodarek, Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego , Szczecin, 2019 2) R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie : w teorii i praktyce , Warszawa, 2018 3) M. Gurdek (red.), Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym , Sosnowiec, 2016 4) K. Głębicka, P. Świtala (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne , Radom, 2016
Literatura uzupełniająca1) E. Jarosz (red.), Obywatelstwo, partycypacja, demokracja , Warszawa, 2016 2) M. Kalisiak-Mędelska, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce , Łódź, 2015 3) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym , Warszawa, 2016 4) A. Przybylska, A. Giza, Partycypacja obywatelska : od teorii do praktyki społecznej, Warszawa, 2014
Uwagi