Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-PBEW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat wiedzy naukowej
Opis ćwiczeńProjektowanie badań naukowych. Wybór tematu badawczego., sprecyzowanie przedmiotu badań, sformułowanie celu badań, definiowanie pojęć, stawianie hipotez, wybór metod i technik badawczych. Typy badań. Wykorzystywanie materiałów wizualnych w badaniach ilościowych i jakościowych. Podejście do materiałów wizualnych z perspektywy różnych dyscyplin.
Opis wykładówPodstawy metodologii nauk społecznych. Klasyfikacja nauk. Podstawowe pojęcia, metody, techniki, projektowanie badań, sposoby przygotowania badań, prezentacja danych. Wprowadzenie do metodologii nauk o zarządzaniu. Specyfika badań jakościowych, procedury realizacji studiów przypadków, eksperymentów i symulacji. Rola dyskursu w naukach o zarządzaniu. Badania ilościowe – istota tych badań, podstawowe oraz zaawansowane techniki operacjonalizacji, modelowania i testowania, metody analizy decyzyjnej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest znajomość zasad prowadzenia pracy naukowej, narzędzi badawczych, opanowania metodologii nauk społecznych w tym nauk o polityce, nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie
Literatura podstawowa1) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, 2013 2) M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, 2019 3) J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, WUJ, 2013 4) U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, 2010 5) J. Lisek-Michalska , Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, WUŁ, 2018 6) Perek-Białas J., Rószkiewicz M., Węziak- Białowolska D., Zięba- Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, 2019 7) W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ,, 2016 8) Yin R.K., , Studium Przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, WUJ, 2015 9) J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA_JR, 2012
Literatura uzupełniająca1) D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejście i teorie, PWN, 2012 2) D. Jamielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, PWN, 2012 3) K. Waniek, R. Dopierała (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, WUŁ, 2016 4) N. Duarte, Slajdologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, ,, 2017 5) I. Kawecki, Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, WUR, 2019 6) W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz- Radulska, S. Męcfal (red.), Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, WUŁ, 2016 7) N. K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych tom 1 i tom 2, PWN, 2019
Uwagi