Prawa człowieka w życiu publicznym

2022L

Kod przedmiotu92S1O-PCZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauki o państwie i prawie
Wymagania wstępneStudent zna pojęcie demokratycznego państwa prawa.
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń będą analizowane podstawowe dokumenty systemów praw człowieka omawianych na wykładach, w tym także w polskim ładzie konstytucyjnym, a także studenci będą uczeni reagowania na naruszanie praw człowieka.
Opis wykładówCelem zajęć jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami człowieka oraz z międzynarodowymi systemami ich ochrony (ONZ, Rady Europy, OBWE, UE) oraz z regulacjami prawnymi obowiązującymi w RP. Po zakończeniu zajęć studenci będą znali pojęcie praw i wolności człowieka, ich ewolucję historyczną i tradycje filozoficzne; potrafią rozróżnić kategorie praw i wolności (generacje), wskazać jak są chronione w poszczególnych systemach. Znają także międzynarodowe instytucje rozpatrujące skargi (indywidualne i państwowe); wiedzą jakie są warunki dopuszczalności skarg na naruszenie praw i wolności człowieka i jaka jest procedura rozpatrywania skarg w poszczególnych systemach; będą znali: katalog praw gwarantowanych w konstytucji RP i instytucje stojące na straży praw człowieka w Polsce; będą znali europejskie standardy administracyjne, a także będą umieli reagować na naruszanie praw człowieka w życiu publicznym.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami człowieka oraz z międzynarodowymi systemami ich ochrony (ONZ, Rady Europy, OBWE, UE) oraz z regulacjami prawnymi obowiązującymi w RP.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) G. Michałowska, wyd. Warszawa , Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, 2007r., tom 2) B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, wyd. Zakamycze, System ochrony praw człowieka , 2005r., tom
Uwagi