Polityki publiczne

2021L

Kod przedmiotu92S1O-POLP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat polityki i funkcjonowania państwa
Opis ćwiczeńAnaliza polityk publicznych. Projektowanie i praktyczne wdrażanie polityk publicznych. Realizacje polityk publicznych. Zarządzanie publiczne na przykładzie administracji samorządowej. Partycypacja obywateli w tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Planowanie strategii polityk publicznych na poziomie lokalnym.
Opis wykładówDefinicja polityki publicznej. Rodzaje polityk publicznych (polityka społeczna, edukacji, zdrowia, ekonomiczna, energetyczna, ochrony środowiska, polityka senioralna). Aktorzy polityk publicznych. Ewaluacja polityk publicznych. Instrumenty polityk publicznych. Lokalne polityki publiczne.
Cel kształceniaPoznanie przez studentów modeli polityki publicznej. Zapoznanie studentów z celami polityki publicznej oraz z praktycznym wdrażaniem polityk publicznych.
Literatura podstawowa1) M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, PWE, 2013 2) A. Wojciuk (red.), Analiza polityki publicznej. Podejście teoretyczno-metodologiczne, ,, 2013 3) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Podstawowe kategorie polityki, INP UWM, 2005 4) E. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, WUW, 2018
Literatura uzupełniająca1) A. Zybała, Polityki publiczne, KSAP, 2012 2) M. Świstak, J. W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, WUJ, 2015 3) J. Osiński, I. Zawiślańska, Polityka publiczna, SGH, 2016
Uwagi