Przywództwo polityczne i publiczne

2020L

Kod przedmiotu92S1O-PPP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń skupiać się będzie na egzemplifikacjach przywództwa politycznego i publicznego. Poruszone zostaną kwestie wyłaniania przywódców, cech przywódczych oraz uwarunkowań instytucjonalnych determinujących funkcjonowanie w sferze publicznej. Istotnym elementem będzie analizowanie formalnej pozycji przywódców w polskim systemie politycznym.
Opis wykładówTreść wykładów dotyczy teorii przywództwa politycznego i publicznego, w tym meandrów terminologicznych i definiowania przywództwa politycznego oraz przywództwa publicznego. Podczas wykładów poruszane będą kwestie typologii przywództwa wraz z omówieniem najważniejszych koncepcji przywództwa politycznego funkcjonujących w literaturze światowej oraz polskiej. Istotnym aspektem będzie próba określenia roli przywódców w życiu publicznym.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z najważniejszymi kwestiami teoretycznymi odnoszącymi się do przywództwa politycznego i publicznego. Istotnym aspektem kształcenia będzie również analiza tekstów źródłowych celem dogłębnego rozpoznania pojęcia przywództwa politycznego oraz przywództwa publicznego, również poprzez indywidualną pracę studenta.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) P. Żukiewicz, wyd. ., Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, 2012r., tom 2) P. Żukiewicz, wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza, 2013r., tom 3) L. Rubisz, K. Zuba (red.), wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, 2004r., tom 4) T. Biernat, wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Józef Piłsudski – Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa, 2000r., tom 5) T. Bodio (red.), wyd. Elipsa, Przywództwo polityczne, 2001r., tom
Uwagi