Samorząd i polityka lokalna

2022Z

Kod przedmiotu92S1O-SPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria ustroju i administracji publicznej w Polsce; Innowacje społeczne i smart city, Partycypacja obywatelska
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
Opis ćwiczeńDziałalność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawy działalności samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Polityczny charakter wspólnoty lokalnej - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredni wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Referendum lokalne jako wyraz demokracji bezpośredniej na szczeblu samorządowym. zasada funkcjonowania samorządności lokalnej w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Różnorodność systemów samorządowych w Niemczech. System samorządności lokalnej w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Zasada istnienia samorządu w krajach republik nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia. Samorząd terytorialny we Włoszech.
Opis wykładówTeoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad polityką lokalną i samorządem terytorialnym. Pojęcie, definicje oraz rodzaje samorządu. Teorie samorządu terytorialnego. Aparat definicyjny oraz teorie polityki lokalnej. Kształtowanie się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich. Samorząd terytorialny w Polsce po 1918 roku. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Finansowanie JST. Społeczeństwo obywatelskie jako filar samorządu terytorialnego i wspólnoty lokalnej.
Cel kształceniaZaznajomienie z zasadami funkcjonowania samorządu w państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego (przykład Polski oraz wybranych państw europejskich). Sposoby prowadzenia polityki lokalnej oraz możliwość czynnego udziału w tejże polityce.
Literatura podstawowa1) A. Lutrzykowski (red.), Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika, Toruń, 2014 2) E. Paziewska, Samorząd terytorialny : wczoraj i dziś, Warszawa, 2011 3) B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa, 2019 4) I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszwa, 2019 5) P. Antkowiak, Samorząd terytorialny w Polsce w procesie budowy państwa demokratycznego : wymiar wyborczy i finansowy, Poznań, 2017
Literatura uzupełniająca1) M. Bujňáková et. al. (red.), Local government : tasks, organization, functioning /, Kosice, 2018 2) R. Gawłowski, Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej , Warszawa, 2017 3) Z. Trejnis (red.), Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej , Toruń, 2017 4) T. Astramowicz-Leyk (red.), Samorząd terytorialny we współczesnej Europie: teoria i praktyka funkcjonowania , Olsztyn, 2016 5) M. Barański, Samorząd terytorialny w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego , Katowice, 2016
Uwagi