Zarządzanie kryzysowe

2021L

Kod przedmiotu92S1O-ZAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie, Nowe zarządzenie publiczne
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa
Opis ćwiczeńInfrastruktura krytyczna. Planowanie cywilne. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. Krajowy plan zarządzania kryzysowego. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego. Powiatowy plan zarządzania kryzysowego. Gminny plan zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Administracja zarządzania kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego.Gminne centra zarządzania kryzysowego.Procedury reagowania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe podczas ataku terrorystycznego. Zarządzanie kryzysowe w warunkach zakłócenia porządku publicznego.Pomoc dla ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych.
Opis wykładówPojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej. Czynniki naturalne i czynnik ludzki jako źródło sytuacji kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. System zarządzania kryzysowego w Polsce.Anglosaskie ujęcie zarządzania kryzysowego.Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej.Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego.Rola NATO w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym. Operacje reagowania kryzysowego. Siły Zbrojne RP w operacjach reagowania kryzysowego NATO.Siły Zbrojne RP w operacjach reagowania kryzysowego UE.Proces, fazy oraz zasady zarządzania kryzysowego.System zarzadzania kryzysowego w MSWiA oraz MSZ. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe a ochrona ludności.Główne problemy i niedostatki systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie podstawowych zagadnień zarządzania kryzysowego i nabycie przez studentów umiejętności analizowania źródeł kryzysów i stosowanych przez administrację, i inne podmioty instrumentów reagowania kryzysowego.
Literatura podstawowa1) R. Korzeniowski , Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, Olsztyn, 2016 2) R. Wróblewski, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Siedlce, 2013 3) Sobolewski G., Majchrzak D. (red.),, Zarządzanie kryzysowe, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca1) G. Pietrek, System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Warszawa, 2018 2) J. Gołębiewski, Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka, Warszawa, 2015
Uwagi