Zarządzanie kapitałem ludzkim

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-ZKL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmiot jest na pierwszym semestrze, nie ma przedmiotów wprowadzających.
Wymagania wstępnePrzedmiot jest na pierwszym semestrze, nie ma przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńAnaliza głównych obszarów zarządzania kapitałem ludzkimi w organizacji. Analiza teorii motywacji w aspekcie projektowania systemu motywacyjnego. Analiza porównawcza „starego” i „nowego” przywództwa. Analiza wybranych stylów przywództwa (transakcyjne, transformacyjne, oddolne, służebne, personalistyczne). Siatka stylów kierowniczych. Formy organizacji pracy produkcyjnej i biurowej. Zagadnienie samo-przywództwa, samo-organizacji i zespołów autonomicznych.
Opis wykładówAnaliza kluczowych pojęć dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim. Teorie motywacji i systemy motywacyjne. Główne teorie i modele zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawowe obszary działań. Koncepcja „organizacji uczącej się” a rozwój pracowników. Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktami. Zagadnienie przywództwa i upełnomocniania pracowników. Analiza predyspozycji przywódczych z wykorzystaniem analizy transakcyjnej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest opanowanie podstawowych zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie przez studentów umiejętności: analizowania głównych teorii i wykorzystania ich w praktyce; projektowania systemów motywacyjnych; analizy własnych zachowań i innych ludzi; doskonalenie własnego stylu przywództwa.
Literatura podstawowa1) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, 2018 2) H. Król, A. Ludwiczyński , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2019 3) G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, 2000 2) B. Bombała, Hermeneutyka pracy ludzkiej, t. 2, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017 3) B. Bombała, Przywództwo w perspektywie personalistyczno-fenomenologicznej, t. 4, Organizacja i Kierowanie, 2016
Uwagi