Chemia organiczna z biochemią

2020L

Kod przedmiotu93S1O-CHOB
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia ogólna
Wymagania wstępnezaliczenie kursów z przedmiotów poprzedzających realizowanych zgodnie z sylabusami; wiedza i umiejętności praktyczne określone programem średniej szkoły ogólnokształcącej z zakresu chemii, fizyki, matematyki
Opis ćwiczeńBadanie właściwości węglowodorów, aldehydów, ketonów, alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów. Zadania rachunkowe. Otrzymywania preparatu kwasu acetylosalicylowego. Otrzymywania preparatu dibenzylidenoacetonu. Badanie właściwości amin, aminokwasów i białek. Specyficzność działania trypsyny i chymozyny na kazeinę micelarną. Badanie właściwości węglowodanów i lipidów. Oznaczanie aktywności lipazy metodą Cherry i Crandalla. Mechanizm, specyficzność i kinetyka działania enzymów. Wykorzystanie metod bioinformatycznych w analizie właściwości białek. Informacja chemiczna.
Opis wykładówStruktura, stereochemia i izomeria cząsteczek i związków organicznych. Chiralność. Wybrane właściwości związków organicznych. Budowa oraz właściwości fizyczne i chemiczne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Alkohole i fenole. Związki karbonylowe. Kwasy karboksylowe, chlorki kwasowe, bezwodniki, estry, hydroksykwasy. Aminokwasy i peptydy. Białka. Biologiczna aktywność białek i peptydów. Białka w surowcach i produktach. Nadwrażliwość żywieniowa i białka alergenne. Enzymy i koenzymy. Otrzymywanie i wykorzystanie enzymów. Przemiany białek i aminokwasów w organizmach i podczas procesów przetwórczych. Kwasy nukleinowe i biosynteza białek. Węglowodany. Przemiany węglowodanów. Cykl kwasów trikarboksylowych. Utlenianie biologiczne. Lipidy. Przemiany lipidów. Trawienie i wchłanianie białek, lipidów i węglowodanów. Fotosynteza. Integracja przemian w komórce - molekularna logika życia. Bazy danych biomakromolekuł i związków niskocząsteczkowych oraz narzędzia informatyczne.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii organicznej i biochemii w zakresie dostosowanym do studiowanego kierunku; Opanowanie umiejętności wyszukiwania, analizowania informacji pochodzących z różnych źródeł; Opanowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów z udziałem zw. organicznych i enzymów; Opanowanie umiejętności prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników i wyciągania wniosków; Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz samokształcenia.
Literatura podstawowa1) Kączkowski J., Podstawy biochemii, WNT, 2019, s. całość 2) Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J., Chemia organiczna, WNT, 2005, s. całość 3) Formal Ł., Dziuba J., Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, WNT, 2009, s. 1-352
Literatura uzupełniająca1) Autorzy publikacji, wg wskazań prowadzącego, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, Przemysł Spożywczy, Przemysł Chemiczny,
Uwagi