Chemia ogólna i nieorganiczna

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-CHON
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z chemii ogólnej i nieorganicznej z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeńIndywidualne ćwiczenia laboratoryjne z zakresu analizy jakościowej oraz ilościowej. Wybrane reakcje w roztworach wodnych: hydroliza, utlenianie i redukcja. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu. Sporządzanie roztworów buforowych, pomiar pH roztworów. Metody ilościowej analizy miareczkowej:alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria, argentometria.
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Atomistyczna teoria budowy materii: jądro atomowe, izotopy, liczby kwantowe, struktury elektronowe pierwiastków i ich jonów. Przemiany jądrowe. Rodzaje wiązań chemicznych, hybrydyzacja. Nomenklatura nieorganicznych związków chemicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Obliczenia w zakresie stężeń roztworów: procentowe, molowe, ułamek molowy, stężenie wyrażone w jednostkach ppm i ppb. Równowagi w roztworach elektrolitów: iloczyn jonowy wody, teorie kwasowo-zasadowe. Wykładnik stężenia jonów wodorowych w roztworach: hydroliza soli, słabe i mocne kwasy i zasady, roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Twardość wody oraz sposoby jej oznaczania i usuwania. Elementy miareczkowej analizy ilościowej (krzywe miareczkowania, wskaźniki, zasady oznaczeń, obliczenia): alkacymetria redoksymetria, kompleksometria, argentometria.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat budowy materii i rodzajów wiązań chemicznych. Wyjaśnienie znaczenia i roli wybranych pierwiastków chemicznych występujących w układach biologicznych.Zapoznanie studentów z takimi procesami jak:hydroliza, utlenianie i redukcja, tworzenie i trwałość związków kompleksowych. Nabycie umiejętności sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i wykonywania prostych analiz jakościowych oraz ilościowych.
Literatura podstawowa1) Minczewski J., Marczenko Z.,, "Chemia analityczna", PWN Warszawa, 2004 2) Wisniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2000 3) Pajdowski L., "Chemia ogólna", PWN Warszawa , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi