Ekologia i ochrona środowiska

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-EKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biologia (poziom szkół średnich)
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOcena przyrodnicza, metody oceny środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur. Formy ochrony przyrody (ćwiczenia terenowe). Statystyczne miary w badaniach populacyjnych; piramida wieku-struktura wiekowa. Główne akty prawne (krajowe, międzynarodowe) regulujące ochronę środowiska i ochronę przyrody. Rodzaje gleb. Metody bioremediacji, stosowane techniki (ćwiczenia audytoryjne). Rola eksperymentu, testowanie hipotez, fitotoksyczność.
Opis wykładówEkologia jako dyscyplina w dziedzinie biologii. Wprowadzenie do metodologii. Holistyczne i transdziedzinowe rozumienie ekologii. Etyka środowiskowa. Hierarchia poziomów organizacji życia. Układy stanowiące przedmiot zainteresowania ekologii (od poziomu osobniczego do biosfery). Naturalne zmiany struktury biocenoz: sukcesja. Dynamika biocenoz. Lokalna bioróżnorodność a stabilność ekosystemu. Autonomia ekosystemu. Antropopresja. Emisja substancji i energii. Wpływ antropopresji na podsystem producentów (multistres, fitotoksyczność), konsumentów I rzędu, pozostałych konsumentów i destruentów. Przejawy antropopresji i jej wpływ na bezpieczeństwo łańcucha produkcji żywności.Rodzaje zanieczyszczeń wód powierzchniowych, powietrza i gleb. Główne akty prawne (krajowe, międzynarodowe) regulujące ochronę środowiska i ochronę przyrody.
Cel kształceniaPodtrzymanie podstaw wiedzy z zakresu ekologii z poszerzeniem o główne akty prawne i praktykę ochrony środowiska w Polsce i pozostałych krajach UE. Przedstawienie właściwości poziomów organizacji życia, stanowiących przedmiot zainteresowania ekologii; czynników biotycznych i abiotycznych oddziałujących na osobniki i populacje; etapów poznania naukowego, znaczenia eksperymentu i obserwacji w badaniach biologicznych oraz właściwej interpretacji otrzymanych wyników. Budowanie świadomości ekologicznej u przyszłych absolwentów w taki sposób, aby w pracy zawodowej byli zmotywowani do rozwiązywania problemów ze szczególną dbałością o środowisko naturalne, m.in.poprzez: świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, znajomość skutków antropopresji w środowisku, roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego.
Literatura podstawowa1) Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Biologia. Część 8. Interakcje w procesach życiowych., t. 1, wyd. Multico Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 1004-1106 2) Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, t. 1, wyd. PWN Warszawa, 2005, s. 1-607
Literatura uzupełniająca1) Minister Środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska., t. 1, Dz.U. Nr 62, wyd. Kancelaria Sejmu, 2001, s. poz. 62
Uwagibrak