Fizyka

2020L

Kod przedmiotu93S1O-FIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzyrządy pomiarowe, metodyka pomiarów, praktyczna ocena niepewności wyników pomiarów. Student wykonuje ćwiczenia spośród poniższych: Gęstość ciał stałych i cieczy. Współczynnik napięcia powierzchniowego. Współczynnik lepkości. Ciepło topnienia lodu i zmiany entropii układu. Współczynnik przewodnictwa cieplnego. Termoogniwa. Współczynnik załamania światła ciał stałych i cieczy - refraktometria. Emisyjne widma liniowe pierwiastków. Stężenia substancji optycznie czynnych. Widma absorpcji oraz oznaczanie stężeń roztworów barwnych przy pomocy spektrofotometru. Wyznaczanie stężenia roztworów koloidalnych metodą nefelometryczną. Oznaczanie stężeń roztworów metodą fluorescencyjną. Wyznaczanie liniowego współczynnika pochłaniania promieniowania gamma.
Opis wykładówWielkości fizyczne, obserwacja, doświadczenie, pomiar, układ jednostek. Oddziaływania fundamentalne. Budowa materii. Rola fizyki w badaniach układów biologicznych. Wymiary i kształt biomolekuł. Mechanika płynów - przepływ cieczy doskonałej, prawa hydrodynamiki, lepkość cieczy, przepływ cieczy rzeczywistej. Elementy termodynamiki – energia wewnętrzna, wymiana energii między układami – praca i ciepło, przemiany termodynamiczne, I i II zasada termodynamiki, entropia. Przejścia fazowe. Podstawy elektrodynamiki. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Podstawy optyki geometrycznej i falowej. Kwantowa natura promieniowania. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z substancją. Rozpraszanie światła. Absorpcyjna i emisyjna analiza spektralna. Elementy fizyki jądrowej. Wpływ czynników fizycznych na organizmy żywe.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. zjawisk fizycznych i praw fizycznych służących do ich opisu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają zastosowanie w bezpieczeństwie i certyfikacji żywności. Rozwijanie umiejętności i postaw służących samokształceniu w zakresie poznania i możliwości zastosowania metod fizycznych. Nabycie umiejętności: wykonania prostych pomiarów fizycznych, oceny dokładności pomiarów, precyzyjnego i jasnego opracowania wyników oraz ich dyskusji. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole badawczym.
Literatura podstawowa1) D. Holliday, R. Resnick, J. Walker, , Podstawy fizyki, PWN, 2003 2) F. Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, 2008
Literatura uzupełniająca1) R. Drabent, Z. Machholz, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM, 2008
UwagiBrak