Miernictwo w ocenie jakości żywności

2022Z

Kod przedmiotu93S1O-MOJZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów parametrów fizycznych charakteryzujących jakość żywności
Opis ćwiczeńAparatura kontrolno - pomiarowa procesów technologicznych w skali przemysłowej - zajęcia terenowe. Pomiary masy, wyznaczanie niepewności wyniku ważenia. Pomiary barwy, temperatury, tekstury, pH oraz składu chemicznego wybranych surowców i produktów spożywczych.
Opis wykładówZnaczenie pomiarów w kontroli jakości żywności. Spójność pomiarowa i niepewność wyniku pomiaru. Organizacja nadzoru nad aparaturą pomiarową w systemach zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności ISO 9000 i HACCP. Znaczenie barwy w ocenie jakości żywności, opis przyrządów wykorzystywanych do pomiaru barwy w przemyśle spożywczym. Metody pomiaru tekstury oraz składu chemicznego produktów spożywczych, znaczenie komputerowej analizy obrazu w ocenie jakości żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat znaczenia pomiarów kontrolnych w ocenie jakości żywności, nabycie umiejętności pomiaru wybranych parametrów określających jakość żywności oraz nabycie umiejętności opracowywania wyników pomiarów. Nabycie umiejętności samodzielnego doboru aparatury kontrolno – pomiarowej do określonego wyróżnika jakości.
Literatura podstawowa1) Piotrowski J. (red), Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, WNT Warszawa, 2009 2) Piotrowski J., Kostyrko K., Wzorcowanie aparatury pomiarowej, PWN Warszawa, 2000 3) Zalewski R, Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolnospożywczego, BUW Zomar Toruń, 1998 4) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, Sejm RP, 2004 5) Prowadzący przedmiot, Przewodniki do ćwiczeń - opracowanie autorskie - maszynopis + materiały na platformie MOODLE, UWM, 2020 6) różni autorzy, Przemysł Spożywczy, Sigma-Not, od 2000
Literatura uzupełniająca1) Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN Warszawa, 1999 2) , strony internetowe producentów aparatury, ,
Uwagi