Statystyka

2020L

Kod przedmiotu93S1O-STAT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza z matematyki w zakresie szkoły ponadpodstawowej
Opis ćwiczeńŚciśle skorelowane z treściami wykładów.
Opis wykładówPojęcie statystyki. Statystyka opisowa i matematyczna. Cechy jakościowe i ilościowe. Podstawowe pojęcia i definicje: populacja, próba, jednostka statystyczna. Skale pomiarowe. Etapy badań statystycznych. Podstawowe formy prezentacji danych statystycznych. Tendencja centralna, dyspersja, asymetria i sposoby oceny. Analiza dynamiki zjawisk. Rozkłady skokowe i ciągłe. Estymacja punktowa i przedziałowa. Hipotezy i ich weryfikacje. Istota i pojęcie współzależności. Analiza regresji. Dobroć dopasowania funkcji regresji. Analiza korelacji.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przekazanie studentom podstaw wiedzy ze statystyki ogólnej w zakresie metod opisu oraz wnioskowania statystycznego, a także wykształcenie umiejętności praktycznego jej stosowania w rozwiązywaniu konkretnych zadań i problemów.
Literatura podstawowa1) A. Aczel, J. Sounderpandian, Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa, dowolnya 2) A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kuźmińskiego, 2005
Literatura uzupełniająca1) A. Balicki, W. Makać, Metody wnioskowania statystycznego, UG, 2002 2) E. Wasilewska, Statystyka matematyczna w praktyce, Difin, 2015
Uwagi