Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-WBZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające---
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń---
Opis wykładówDefiniowanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo żywnościowe - warunki, wymiary i zagrożenia. Bezpieczeństwo żywieniowe – fizyczna i ekonomiczna dostępność do żywności, podział żywności i zagrożenia. Bezpieczeństwo żywności – rodzaje zagrożeń, wymagania prawne, identyfikacja, metody zapobiegania. Ochrona żywności – intencjonalne zanieczyszczenia żywności, motywacja, metody zapobiegania. Podstawowe systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Marnotrawstwo i straty żywności. Konsekwencje braku bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Światowy indeks bezpieczeństwa żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat aspektów bezpieczeństwa odnoszących się do żywności podczas produkcji podstawowej, przetwórstwa i dystrybucji – globalny system zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym
Literatura podstawowa1) red. J. Gawęcki, Z. Krejpcio, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014 2) T. Sikora, D. Kołożyn-Krajewska, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, C.H. Beck, 2010 3) S. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN, 2016 4) J.Małysz, Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008 5) red. S. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, SGH Warszawa, 2009 6) red. M.Kwasek, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (37) Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi