Etyka prawnicza

Legal Ethics

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-ETYP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Etyka – główne problemy, zagadnienia, wybrane kierunki. 2. Etyka a moralność. Etyka opisowa. Etyka normatywna. Metaetyka. 3. System etyczny - normy moralne, oceny moralne, wzory osobowe, dylematy moralne, sankcje moralne, funkcje etyki. Rozwój moralny człowieka. 4. Aksjologia – pojęcie, rodzaje wartości, hierarchia wartości, modele życia, podstawowe zagadnienia. 5. Etyka zawodowa. Pojęcie etyki prawniczej, zawodu zaufania prawniczego, deontologia, kodeksy etyki prawniczej. Relacja norm etyki zawodowej do norm prawnych. 6. Zasady etyki prawniczej - zaufanie, integralność moralna i zawodowa, niezależność i niezawisłość, bezstronność, staranność i odpowiedzialność. 7. Relacje pomiędzy prawnikiem i klientem – modele, rozwiązywanie dylematów zawodowych i moralnych. 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych.,ĆWICZENIA:1. Etyka zawodu radcy prawnego. 2. Etyka zawodu adwokata. 3. Etyka zawodu sędziego. 4. Etyka zawodu prokuratora. 5. Etyka zawodu notariusza. 6. Etyka zawodu komornika. 7. Etyka zawodu doradcy podatkowego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi