Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych

Criminological Aspects of Destructive Sects

2021L

Kod przedmiotu94N1O-KASD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja sekty destrukcyjnej i pojęcia pokrewne; Etiologia sekt destrukcyjnych: pierwotne przyczyny powstawania sekt destrukcyjnych, endogenne i egzogenne przyczyny względnego powodzenia sekt destrukcyjnych; Psychomanipulacja w sektach destrukcyjnych: psychomanipulacja w świetle analizy transakcyjnej, psychomanipulacja jako proces, płaszczyzny psychomanipulacji – model BITE, metody psychomanipulacji, skutki psychomanipulacji; Charakter przestępczości i innej niezgodnej z prawem działalności sekt destrukcyjnych z perspektywy krajowej i międzynarodowej; Przeszkody badawcze w zakresie problematyki sekt destrukcyjnych: problem wiarygodności informacji na temat sekt destrukcyjnych, przeszkody w zakresie poszczególnych metod badawczych stosowanych w odniesieniu do problemu sekt destrukcyjnych, zagadnienie ciemnej liczby przestępstw popełnianych w sektach destrukcyjnych; Problematyka kwalifikacji prawnej czynów z zastosowaniem metod psychomanipulacji ze szczególnym uwzględnieniem znamion ustawowych określających sposób popełnienia przestępstwa takich jak podstęp, wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu innej osoby; Profilaktyka podejmowana wobec działalności sekt destrukcyjnych w kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej.,ĆWICZENIA:Analiza poszczególnych sekt destrukcyjnych działających w Polsce pod kątem oceny ich przywództwa, genezy i uwarunkowań ich powstania i rozwoju, patologii i działań przestępczych z nimi związanych oraz ich aktualnej aktywności w kraju i na świecie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marta Romańczuk-Grącka, Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, UWM Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi