Ochrona praw ofiar przestępstw

Protection of the Rights of Crime Victims

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-OPOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lachowski Tomasz, Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym: sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2018 2) Hryniewicz-Lach Elżbieta, Ofiara w polskim prawie karnym: interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich realizacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck , 2017 3) pod redakcją Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipkowskiej -Tuthill, Justyny Zylińskiej, Ochrona prawna pokrzywdzonego, Wrocław, 2017 4) Lidia Mazowiecka (redakcja naukowa), Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business , 2015 5) Anna Zofia Krawiec, Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Wydawnictwo „Dom Organizatora” , 2012 6) Agnieszka Rękas (red.), Czy tylko sąd rozstrzyga w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne: informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa ( Ministerstwo Sprawiedliwości) , 2010 7) pod redakcją Tadeusza Cieleckiego, Joanny Beaty Banach-Gutierrez, Arlety Suchorskiej, Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji , 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi