Patologie społeczne

Social Pathologies

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-PATS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrezentacja i analiza patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń społecznych, ekonomicznych, biopsychologicznych i kulturowych. Omówienie zagadnień takich jak: norma, dewiacja, dezorganizacja, dezintegracja, patologia. Biopsychiczne i socjokulturowe uwarunkowania zachowań patologicznych. ,
Opis wykładówiagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą: jednostek, grup społecznych, szerszych zbiorowości. Problematyka uzależnień. Zagadnienia dewiacji życia seksualnego. Zagadnienia: wykluczenia społecznego, mobbingu, wypalenia zawodowego. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pospiszyl I., Patologie społeczne , PWN, 2008 2) Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, 1993 3) Pływaczewski W.(red.), Wybrane zagadnienia kryminologii i patologii społecznej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi