Prawo wykroczeń

Misdemeanour Law

2021L

Kod przedmiotu94N1O-PRWY
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreść wykładów obejmuje: systematykę części szczególnej Kodeksu wykroczeń i najważniejsze kategorie wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; mieniu; bezpieczeństwu osób i mienia; porządkowi i spokojowi publicznemu; obyczajności publicznej; urządzeniom użytku publicznego; oraz przesłanki procesowe w sprawach o wykroczenia; organy procesowe; strony procesowe i inni uczestnicy procesu; czynności wyjaśniające; postępowanie przed sądem I i II instancji; postępowania szczególne; postępowanie odwoławcze; nadzwyczajne środki zaskarżenia; postępowanie wykonawcze,ĆWICZENIA:Treść ćwiczeń obejmuje: miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa polskiego; prawo wykroczeń a prawo karne; obowiązywanie ustawy wykroczeniowej ze względu na czas popełnienia czynu zabronionego; zasady prawa intertemporalnego; obowiązywanie ustawy ze względu na miejsce popełnienia czynu zabronionego; pojęcie wykroczenia; wykroczenie a przestępstwo; przedmiot, strona przedmiotowa, podmiot i strona podmiotowa wykroczenia; okoliczności wyłączające odpowiedzialność; formy popełnienia wykroczenia; jedność i wielość wykroczeń; zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia; kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru; przedawnienie orzekania i wykonania kary; zatarcie ukarania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marek A., Marek-Ossowska A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), t. 8, C.H.Beck, 2019, s. 292 2) Sitarz Ol., Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, t. 1, Difin, 2015, s. 189 3) Bojarski T., Kodeks wykroczeń. Komentarz, t. 6, Wolters Kluwer, 2019, s. 772 4) Daniluk P. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, t. 2, C.H.Beck, 2019, s. 1076 5) Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, t. 2, Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 512 6) Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, t. 3, C.H.Beck, 2016, s. 664
Literatura uzupełniająca
Uwagi