Zajęcia fakultatywne I

Elective Courses I

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-ZAFI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi