Zajęcia fakultatywne VII

Elective Courses VII

2023Z

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKVII
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi