Zajęcia fakultatywne VIII

Elective Courses VIII

2023L

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKVIII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi