Gramatyka opisowa języka niemieckiego II

Descriptive Grammar of the German Language II

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-GOJN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegramatyka opisowa języka niemieckiego I, wstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępneznajomość gramatyki języka polskiego oraz morfoligii (części mowy) języka niemieckiego (zakres z 2 semestru studiów)
Opis ćwiczeń
Opis wykładówapoznanie studentów z podstawowymi zasadami opisu budowy zdania. Przedmiotem zajęć jest opis struktury zdania niemieckiego oraz relacji zachodzących pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Omawiane są następujące aspekty: zdanie i jego funkcje, części zdania: orzeczenie, podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka; zdanie proste i złożone, zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie, semantyczny podział zdania podrzędnego, konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe.,ĆWICZENIA:Wybrane treści teoretyczne z wykładów omawiane będą na ćwiczeniach szerzej, bardziej szczegółowo. W celu zrozumienia treści teoretycznych wykonuje się ćwiczenia wskazujące na charakterystyczne właściwości i specyfikę budowy zdania w języku niemieckim.
Cel kształceniazapoznanie studentów z terminologią z zakresu składni języka niemieckiego.
Literatura podstawowa1) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntrricht, Berlin/ München: Langenscheidt, 2001 2) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Berlin/ München: Langenscheidt, 2000 3) Engel U., Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Schmidt, 1994, s. 141-224 4) Czochralski J., Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego, Wiedza Powszechna, 1994 5) Czochralski J., Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna, 1990, s. 30-79 6) Hall K./ Scheiner B., Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch, 1997 7) Pittner K./ Berman J. , Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch, Narr, 2008
Literatura uzupełniająca1) Engel U. et al, , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, 2000r., tom 1 2) Hentschel E./ Weydt, H. , wyd. de Gruyter , Handbuch der deutschen Grammatik, 2003r., tom , 332-478s.
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).