Gramatyka opisowa języka niemieckiego I

Descriptive Grammar of the German Language I

2021L

Kod przedmiotu95S1O-GOJNI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrezentacja i omówienie zagadnień gramatyki języka niemieckiego w zakresie morfologii: definicja morfemu, morfologii, klasyfikacja morfemów; charakterystyka morfologiczna, funkcje syntaktyczne i klasyfikacja: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, przysłówka; użycie rodzajnika w języku niemieckim; przypadki; negacja zdaniowa i wyrazowa; użycie spójników, przyimków i partykuł oraz ich charakterystyka. ,ĆWICZENIA:Wybrane treści teoretyczne z wykładów omawiane będą na ćwiczeniach szerzej, bardziej szczegółowo. W celu zrozumienia treści teoretycznych wykonuje się ćwiczenia wskazujące na charakterystyczne właściwości poszczególnych części mowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntrricht, Berlin/ München: Langenscheidt, 2001 2) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Berlin/ München: Langenscheidt, 2000 3) Drosdowski, G., Duden. Die Grammatik, t. Bd. 4, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich, Meyers Lexikonverlag, 1995
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).