Gramatyka praktyczna III

Practical Grammar III

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-GPIII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńStudenci uczą się tworzyć zdania nierzeczywiste oraz formy mowy zależnej, dokonują transformacji zdań prostych i współrzędnie złożonych, mając na uwadze poprawność szyku wyrazów w zdaniu, poznają różne typy zdań pytających (pytanie rozstrzygające, pytanie z pytajnikiem, zdanie pytające w funkcji zdania pobocznego) oraz zasady użycia zdania z „dass” i konstrukcji bezokolicznikowej, zgodnie z poziomem B1+ według ESOKJ.
Opis wykładówIA:Studenci uczą się tworzyć zdania nierzeczywiste oraz formy mowy zależnej, dokonują transformacji zdań prostych i współrzędnie złożonych, mając na uwadze poprawność szyku wyrazów w zdaniu, poznają różne typy zdań pytających (pytanie rozstrzygające, pytanie z pytajnikiem, zdanie pytające w funkcji zdania pobocznego) oraz zasady użycia zdania z „dass” i konstrukcji bezokolicznikowej, zgodnie z poziomem B1+ według ESOKJ. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hall/Scheiner, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, t. -, Hueber, 2001, s. - 2) Dreyer/Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, t. -, Hueber, 2013, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-