Historia języka niemieckiego

History of the German Language

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-HJN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka niemieckiego I, gramatyka opisowa języka niemieckiego II, wybrane zagadnienia językoznawcze
Wymagania wstępneznajomość języka niemieckiego oraz podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmówienie kolejnych etapów rozwoju języka niemieckiego, tj. procesu powstawania i rozwoju języka niemieckiego od jego indoeuropejskich początków aż po współczesny język niemiecki; przedstawienie i omówienie cech języka charakterystycznych dla danej epoki jego rozwoju; zwrócenie uwagi na zmiany językowe na płaszczyźnie fonetycznej/grafemicznej, morfologicznej, składniowej i leksykalnej na przestrzeni wieków. W opis poszczególnych etapów rozwoju języka niemieckiego wpisana jest krótka prezentacja tła historyczno-społecznego.
Cel kształceniazapoznanie studentów z etapami rozwoju języka niemieckiego, tj. kulturowymi, politycznymi, społecznymi i religijnymi aspektami tego rozwoju; dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu historii języka niemieckiego.
Literatura podstawowa1) Ernst, Peter, Deutsche Sprachgeschichte. Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen, UTB basics: Wien, 2005 2) Nübling, Damaris in Zusammenarbeit mit: Dammel, Antje/ Duke, Janet/ Szczepaniak,Renata, Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. 3., überarbeitete Auflage, Narr Verlag: Tübingen, 2006 3) Polenz, Peter, , Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, t. 2, De Gruyter, 1994
Literatura uzupełniająca1) Szulc, Aleksander, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Historia języka niemieckiego, 1991r., tom 2) Glück, H. (Hrsg.), wyd. Verlag J. B. Metzler: Stuttgart/ Weimar, Metzler Lexikon Sprache, 2005r., tom
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).