Kultura języka polskiego

Culture of the Polish Language

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-KJP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńStudenci zapoznawani są z najważniejszymi tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny (głównie w zakresie fleksji, składni i leksyki), mechanizmami powstawania błędów językowych, podstawowymi terminami językoznawstwa normatywnego, poznają treść najważniejszych publikacji kodyfikujących normę językową oraz dowiadują się o organizacjach zajmujących się instytucjonalnie polityką językową. Studenci poznają również niebezpieczeństwa zagrażające polszczyźnie w dobie globalizacji. W perspektywie wiedzy z zakresu etyki słowa studenci rozpoznają i nazywają wartości moralne, które mogą się realizować w komunikacji, zastanawiają się z prowadzącym zajęcia nad doborem właściwej koncepcji etycznej, która może stanowić fundament do opracowania „kodeksu” posługiwania się słowem w perspektywie moralności (i próbują takie postulaty formułować), analizują różne nadużycia słowa redukujące ludzką podmiotowość, ale także przypadki posługiwania się językiem respektującego zasadę inkluzji, podmiotowości człowieka, jego wolności oraz wielowymiarowości jego natury
Opis wykładówIA:Studenci zapoznawani są z najważniejszymi tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny (głównie w zakresie fleksji, składni i leksyki), mechanizmami powstawania błędów językowych, podstawowymi terminami językoznawstwa normatywnego, poznają treść najważniejszych publikacji kodyfikujących normę językową oraz dowiadują się o organizacjach zajmujących się instytucjonalnie polityką językową. Studenci poznają również niebezpieczeństwa zagrażające polszczyźnie w dobie globalizacji. W perspektywie wiedzy z zakresu etyki słowa studenci rozpoznają i nazywają wartości moralne, które mogą się realizować w komunikacji, zastanawiają się z prowadzącym zajęcia nad doborem właściwej koncepcji etycznej, która może stanowić fundament do opracowania „kodeksu” posługiwania się słowem w perspektywie moralności (i próbują takie postulaty formułować), analizują różne nadużycia słowa redukujące ludzką podmiotowość, ale także przypadki posługiwania się językiem respektującego zasadę inkluzji, podmiotowości człowieka, jego wolności oraz wielowymiarowości jego natury.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, t. -, PWN, 2018, s. - 2) A. Markowski, Wykłady z leksykologii, t. -, PWN, 2012, s. - 3) J. Puzynina i inni (red.), Etyka słowa I. Wybór opracowań., t. -, wyd. KUL, 2017, s. - 4) A. Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, t. -, Elipsa, 2014, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-