Wprowadzenie do frazeologii

Introduction to Phraseology

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-WDF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCechy frazeologizmów (stałość, idiomatyczność, wieloczłonowość), klasyfikacja i rodzaje frazeologizmów (idiomy, kolokacje, wyrażenia komparatywne, frazeologizmy somatyczne, zoonimiczne, biblijne, kulinaryzmy itp.), analiza porównawcza występowania frazeologizmów polskich i niemieckich w różnych rodzajach tekstów (w języku sportu, reklamy i języku naukowym) oraz rola ich użycia w różnych rejestrach językowych i w przestrzeni miejskiej. Leksykografia poświęcona frazeologii
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Erich Schmidt, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi-