Wybrane zagadnienia językoznawcze

Selected Aspects in Linguistics

2022L

Kod przedmiotu95S1O-WZJE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o akwizycji i nauce języków, gramatyka opisowa języka niemieckiego I, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka niemieckiego II
Wymagania wstępneznajomość języka polskiego oraz języka niemieckiego, znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrowadzący przedstawia treści do wyboru z zakresu językoznawstwa: wybrane współczesne kierunki i nurty badań językoznawczych, np. wprowadzenie do słowotwórstwa języka niemieckiego, wprowadzenie do onomastyki, wprowadzenie do leksykologii; omówienie wybranego kierunku badań językoznawczych; wprowadzenie podstawowej terminologii obwiązującej w omawianym zakresie tematycznym dotyczącym struktury i funkcjonowania współczesnego języka niemieckiego.
Cel kształceniazapoznanie studentów z wybranymi kierunkami badań językoznawczych, wybranymi teoriami i szkołami badawczymi, podstawową terminologią obwiązującą w omawianym zakresie tematycznym.
Literatura podstawowa1) Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild , Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 2. Auflage., Tübingen: Max Niemeyer, 1995 2) Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 4. völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/Boston: De Gruyter Studium, 2012 3) Altmann, Hans/ Kemmerling, Silke, Wortbildung fürs Examen , Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005 4) Altmann, Hans, Prüfungswissen Wortbildung, Göttingen: UTB Taschenbuch, 2011 5) Donalies, Elke , Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick, Tübingen: Günter Narr Verlag, 2002 6) Guz, Marzena, Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2018 7) Bach, Adolf, Deutsche Namenkunde, Heidelberg: Carl Winter, 1952 8) Lica, Zenon, Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Literatura uzupełniająca1) Altmann, Hans/ Kemmerling, Silke, wyd. Wiesbaden, Wortbildung fürs Examen, 2000r., tom 2) wyd. Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich: Dudenverlag, Duden. Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, 2005r., tom 3) Donalies, Elke, wyd. A. Francke UTB, Basiswissen - Deutsche Wortbildung , 2011r., tom 4) wyd. Duden: Mannheim et. al. , Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 1995r., tom Bd. 4 5) Gottschald, Max, wyd. Berlin: de Gruyter, Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung, 1954r., tom
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).