Filologia germańska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia germańska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia germańska lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 638 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, a także elementów historii krajów niemieckiego obszaru językowego; rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w tych dyscyplinach naukowych. Studia filologiczne wdrażają studenta do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł oraz przygotowywania prac naukowych w języku niemieckim. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski; posługuje się bogatym słownictwem fachowym z zakresu biznesu, medycyny, turystyki i dziedzictwa narodowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - przedmiot i zakres badań dyscyplin naukowych związanych z filologią, zależności między nimi oraz terminologię używaną w odpowiednich dyscyplinach
  - w pogłębionym stopniu teorię/metodologię z zakresu wybranych dyscyplin filologicznych
  - struktury leksykalno-gramatyczne współczesnego języka niemieckiego
  - powiązania w obrębie kilku dyscyplin pozwalające na integrowanie różnych sposobów postrzegania analizowanych problemów
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie wybranych dyscyplin
  - sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla wybranej dyscypliny
  - zagadnienia z zakresu relacji polsko-niemieckich w kontekście politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym i gospodarczym
  - gramatykę języka niemieckiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - leksykę języka niemieckiego (w tym języka fachowego) przy rozwiniętej wrażliwości na zmienność języka oraz jego kulturowe i społeczne determinanty na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - zasady przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych / tłumaczeń ustnych
  - pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  - zagadnienia zajmujące się prawami rządzącymi rzeczywistością, badające zjawiska i procesy polityczno-administracyjne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe, prawne w krajach niemieckojęzycznych
  - procesy komunikacji interpersonalnej i społecznej w sytuacjach profesjonalnych oraz funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw będących potencjalnym środowiskiem zawodowym
  - pojęcia i zasady z zakresu technologii informatycznych /bhp/ ergonomii/ etykiety/ praw ochrony własności intelektualnej
  - dylematy związane z wykonywaniem zawodów wymagających posługiwania się językiem niemieckim w stopniu rozszerzonym w odniesieniu do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy
  - świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych oraz w samodzielnej interpretacji i ocenie różnych tekstów kultury
  - przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów kultury z omawianego zakresu tematycznego
  - właściwie dobrać odpowiedni aparat badawczy adekwatnie do przedmiotu badań
  - stosować zdobytą wiedzę z zakresu technologii informatycznych/ bhp/ ergonomii/ etykiety/ ochrony praw własności intelektualnej w życiu zawodowym i prywatnym
  - na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji merytorycznie argumentować, formułować wnioski i tworzyć syntetyczną wypowiedź w języku niemieckim
  - porozumiewać się w języku niemieckim w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w nowych zakresach tematycznych/ sytuacjach profesjonalnych
  - przygotować i zaprezentować wypowiedź ustną w języku niemieckim z zakresu wybranej dyscypliny z wykorzystaniem różnych źródeł i mediów
  - poprawnie posługiwać się bogatym w struktury gramatyczno-leksykalne językiem niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - wykorzystać posiadaną wiedzę do planowania i organizowania pracy, współpracy w grupie i kierowania zespołem w sytuacjach profesjonalnych
  - korzystając z różnych źródeł samodzielnie poszerzać i wzbogacać wiedzę oraz słownictwo w języku niemieckim i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych, mając świadomość takiej konieczności przez całe życie
  - porządkować zasoby bibliograficzne i dokonywać ich selekcji na potrzeby pracy dyplomowej oraz przyszłej pracy zawodowej
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
  - spełnienia etycznych wymagań związanych z wykonywaną pracą zawodową, badawczą i publikacyjną
  - akceptacji różnorodności kulturowej oraz reprezentowania otwartej postawy wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danej działalności zawodowej oraz innymi członkami społeczności lokalnej
  - inicjowania działań w życiu kulturalnym, poprzez różne media i formy, szczególnie do śledzenia wydarzeń kulturalnych w krajach niemieckiego obszaru językowego
  - utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu, niezależności w działaniu oraz przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  Rozwinięcie umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specjalności zawodowej z wymaganiami, jakie niesie rzeczywistość zawodowa.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może rozpocząć działalność zawodową w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego; może pracować w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych współpracujących z partnerami z krajów niemieckojęzycznych, w biurach tłumaczeniowych, urzędach państwowych, oraz krajowych i międzynarodowych instytucjach kultury, fundacjach, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, a także w turystyce i sektorze usług – wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę we wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego i komunikacji interkulturowej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJN - Sprawności zintegrowane I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Pisanie ze stylistyką I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metodologia badań językoznawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Niemiecki w turystyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów urzędowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów użytkowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane teorie i metody literaturo- i kulturoznawcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wystąpienia publiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjno-kulturoznawcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
31,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna II
3
EGZ
Ćwiczenia
60
PNJN - Sprawności zintegrowane II
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Pisanie ze stylistyką II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Niemiecki w medycynie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stosunki polsko-niemieckie
2
EGZ
Wykład
30
Tłumaczenie tekstów literackich
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne trendy w literaturze
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konwersacje
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJN - Sprawności zintegrowane III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Niemiecki w biznesie I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nowe trendy w językoznawstwie
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Techniki tłumaczeń ustnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów prawniczych
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne językoznawcze I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne literaturoznawcze I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Zajęcia receptywno-dyskursywne
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Niemiecki w biznesie II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne językoznawcze II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne literaturoznawcze II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0