Filologia angielska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia angielska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język angielski, oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język angielski, język polski i jeden z wymienionych: historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 666 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę dotyczącą kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, którą potrafi zastosować w praktyce; ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego, z języka angielskiego na polski i odwrotnie, które potrafi zastosować w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych; posiada umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, świadomego uczestniczenia w akcie komunikacji, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie oraz wystąpień publicznych, wykazując się samodzielnością. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie działań badawczych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - wybrane teorie językoznawcze i metody badań językoznawczych
  - powiązania językoznawstwa z innymi naukami
  - poziomy opisu języka angielskiego
  - historyczną zmienność języka angielskiego
  - wybrane zagadnienia językowe w aspekcie komparatywnym
  - strategie komunikacji i perswazji
  - system fonologiczny języka angielskiego
  - poprawną wymowę angielską (standard brytyjski lub amerykański)
  - wybrane teorie literaturoznawcze i metody badań literaturoznawczych
  - powiązania literaturoznawstwa z innymi naukami
  - wybrane aspekty literatury anglojęzycznej
  - poetykę dzieła literackiego
  - wybrane teorie przekładoznawcze
  - techniki przekładu
  - funkcjonowanie specjalistycznych wariantów języka angielskiego
  - reguły poprawnościowe i stylistyczne języka polskiego
  - zasady edycji tekstu
  - język angielski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - język inny niż angielski od poziomu A1 do poziomu B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - szczegółowe zagadnienia związane z wybraną dyscypliną nauk humanistycznych
  - szczegółowe zagadnienia związane z wybraną dziedziną nauki
  - szeroko pojętą kulturę wybranych krajów anglojęzycznych
  - podstawy prawne i organizacyjne oraz zasady etyczne obowiązujące w instytucjach prowadzących działalność zawodową, związaną z kierunkiem studiów
  - podstawowe zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
  - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z kierunkiem studiów
  - zasady funkcjonowania tłumacza w instytucjach wymagających jego usług
  - dylematy otaczającego świata i ich oddziaływanie na projektowanie swojego rozwoju zawodowego
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje potrzebne w pracy badawczej w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów przy użyciu odpowiednich i różnorodnych źródeł i sposobów
  - wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać, i wykorzystywać informacje potrzebne w pracy tłumacza przy użyciu odpowiednich i różnorodnych źródeł i sposobów
  - dobierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze do rozwiązania złożonych problemów w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - umiejscawiać teksty kultury w kontekście historyczno-społecznym
  - rozpoznawać rodzaje i konwencje gatunkowe tekstów kultury
  - analizować i interpretować teksty kultury, wyprowadzając samodzielne wnioski
  - porównywać zjawiska gramatyczne i leksykalne w językach angielskim i polskim
  - tłumaczyć z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, rozwiązując nieprzewidywalne problemy tłumaczeniowe
  - poprawić tekst w języku polskim zawierający podstawowe błędy
  - przeprowadzać kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, edytować tekst ze stosowną dbałością o prawa autorskie
  - posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymogami poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - poprawnie artykułować dźwięki zgodnie ze standardem brytyjskim lub amerykańskim
  - przygotować i prezentować wystąpienia ustne
  - brać udział w dyskusji w języku angielskim, prezentować własne opinie i sugestie oraz formułować wnioski
  - czytać ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach profesjonalnych z użyciem specjalistycznej terminologii
  - przygotowywać prace pisemne w języku angielskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - rozpoznawać i stosować różne warianty języka angielskiego
  - świadomie uczestniczyć w akcie komunikacji
  - komunikować się z różnymi podmiotami w środowisku zawodowym tłumacza
  - komunikować się w języku obcym innym niż język angielski zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - samodzielnie rozwijać swoje umiejętności badawcze
  - pracować zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego i osiągać wyznaczone przez niego cele
  - pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
  - odpowiednio określać priorytety służące realizacji zaplanowanego przez siebie oraz innych zadania
  - posługiwać się kompendiami i słownikami (tradycyjnymi i elektronicznymi) oraz narzędziami wspomagającymi pracę zawodową i dalszy rozwój umiejętności językowych
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa
  - pozyskiwania informacji służących do rozwiązywania problemów przekładowych poprzez zasięganie opinii ekspertów
  - uznania znaczenia wiedzy służącej do realizacji zadań w pracy zawodowej związanej z kierunkiem studiów
  - samodzielnego podejmowania i inicjowania działań badawczych, przy świadomym użytkowaniu mediów
  - promowania języka i kultury krajów anglojęzycznych
  - porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i kultur
  - podjęcia pracy zawodowej z wykorzystaniem języka angielskiego
  - przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej, dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem wykorzystującym język angielski
  - odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy i realizacji działań w środowisku zawodowym tłumacza
  - nawiązywania profesjonalnych relacji i przestrzegania norm etycznych w środowisku zawodowym tłumacza
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 80 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  wykształcenie umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością zawodową.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Kultura amerykańska z elementami historii I
2
ZAL-O
Wykład
30
Fonetyka praktyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura brytyjska z elementami historii I
2
ZAL-O
Wykład
30
Przekład w perspektywie historycznej
2
EGZ
Wykład
30
Wstęp do językoznawstwa
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
60
0
III - Kierunkowe
Fonetyka i fonologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura amerykańska z elementami historii II
2
EGZ
Wykład
30
Kultura brytyjska z elementami historii II
2
EGZ
Wykład
30
Wstęp do leksykografii
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Wstęp do literaturoznawstwa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wstęp do teorii i praktyki przekładu
2
EGZ
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna III
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – elementy retoryki
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Fonetyka z intonacją
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gramatyka opisowa I
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Literatura brytyjska I
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Translatoryka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna IV
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane IV
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
60
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Język specjalistyczny I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura brytyjska II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Tłumaczenie pisemne I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna V
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Literatura amerykańska
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Język specjalistyczny II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kurs specjalizacyjny I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia językoznawcze
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Wykład do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna VI
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
30
0
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja interpersonalna
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Kurs specjalizacyjny II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne III
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
SUMA
30,0