Filologia angielska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia angielska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia angielska lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 667 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent: posiada szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz współczesnej kultury angielskiego obszaru językowego, a także pogłębioną, specjalistyczną wiedzę w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo); zna metodologię badań oraz rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w wybranej dyscyplinie naukowej; posiada umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, świadomego uczestniczenia w akcie komunikacji, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie, prowadzenia debat oraz wystąpień publicznych w języku angielskim. Zna techniki i strategie przekładu i potrafi tłumaczyć teksty o zróżnicowanym stopniu trudności w parze językowej polski-angielski, kreatywnie rozwiązując trudności. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - teorię i metodologię badań naukowych w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) oraz jej powiązania z innymi naukami
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa
  - zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej w obrębie określonej problematyki w dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa
  - kluczowe zagadnienia literatury krajów anglojęzycznych
  - współczesne teorie przekładoznawcze
  - techniki przekładu w odniesieniu do różnorodnych problemów tłumaczeniowych
  - specjalistyczne warianty języka angielskiego
  - kierunki rozwoju współczesnej kultury popularnej
  - wybrane zagadnienia związane z tekstami kultury anglojęzycznego obszaru językowego
  - metody analizy i interpretacji tekstów kultury
  - język dyskursu naukowego w dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
  - strategie komunikacji i perswazji
  - reguły poprawnościowe i stylistyczne języka polskiego
  - zasady edycji tekstu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi informatycznych
  - język angielski na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - najważniejsze współczesne problemy krajów anglojęzycznych
  - zasady etyczne oraz podstawy prawne i organizacyjne dotyczące działalności zawodowej
  - zasady dotyczące ochrony własności i prawa autorskiego
  - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej, w szczególności związanej z pracą tłumacza
  - funkcjonowanie różnych podmiotów w środowisku zawodowym
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i twórczo interpretować informacje zgodnie z wybraną metodologią badawczą oraz prezentować wyniki badań
  - dobierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) do rozwiązywania złożonych problemów , wykorzystując przy tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
  - w zależności od potrzeb badawczych w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), dostosowywać istniejące metody i narzędzia lub opracowywać nowe
  - posługiwać się złożonymi ujęciami teoretycznymi w celu formułowania i testowania hipotez związanych z problemami badawczymi w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - umiejscawiać zagadnienia językowe na tle współczesnych teorii
  - krytycznie analizować zjawiska społeczno-kulturowe w odniesieniu do krajów anglojęzycznych
  - przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację tekstów kultury za pomocą narzędzi właściwych dla wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przeprowadzać zaawansowaną kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, edytować tekst ze stosowną dbałością o prawa autorskie
  - tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka angielskiego na polski i odwrotnie, kreatywnie rozwiązując złożone problemy przekładowe
  - wykonywać postedycję i redakcję przetłumaczonego tekstu
  poprawić tekst w języku polskim pod względem gramatycznym i stylistycznym
  - prowadzić debatę w języku angielskim, zachęcać innych do wyrażania opinii, pomysłów i wątpliwości
  - w zróżnicowanym środowisku komunikacyjnym, merytorycznie argumentować na podstawie zdobytej wiedzy, formułując wnioski i tworząc syntetyczne podsumowania w języku angielskim
  - tworzyć prace pisemne w języku angielskim o charakterze naukowym w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przygotowywać wypowiedzi ustne w języku angielskim związane z pracą badawczą w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przygotować i prezentować wystąpienia ustne z zastosowaniem różnych technik i narzędzi
  - posługiwać się specjalistycznymi wariantami języka angielskiego
  - wykorzystywać w badaniach własnych teksty o charakterze naukowym
  - posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - współpracować z opiekunem naukowym w ramach realizacji własnego planu badawczego
  - pracować w zespole, wykazując wrażliwość na sądy innych, przyjmując w nim różne role, w tym rolę lidera
  - współpracować z różnymi podmiotami w środowisku zawodowym
  - samodzielnie zdobywać wiedzę i pogłębiać swoje umiejętności badawcze
  - planować i realizować własny rozwój zawodowy, pogłębiając kompetencje językowe
  - wskazywać innym potrzebę, cele i metody w zakresie doskonalenia kompetencji językowych
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy w zakresie dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
  - krytycznej oceny treści zawartych w różnych źródłach
  - konsultowania się z ekspertami, by efektywnie rozwiązywać problemy przekładowe
  - uznania roli kompetencji językowych i wiedzy specjalistycznej w rozwiązywaniu problemów zawodowych i badawczych
  - popularyzacji wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów anglojęzycznych)
  - podjęcia pracy zawodowej, w tym samozatrudnienia, z wykorzystaniem języka angielskiego
  - przestrzegania zasad i norm etycznych w działalności zawodowej, dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą, w której wykorzystuje się język angielski
  - podejmowania wyzwań zawodowych w reakcji na zmieniające się potrzeby rynku
  - systematycznego śledzenia zmian zachodzących w języku angielskim i uwzględniania ich w komunikowaniu się w mowie i piśmie, by odpowiedzialnie wykonywać swój zawód
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  wyrobienie umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe osoby posługującej się językiem angielskim (w zakresie użycia języka angielskiego w sytuacjach profesjonalnych), kształtowanie odpowiedniego stosunku do pracy zawodowej i obowiązków z nią związanych.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, tłumaczenia oraz analizy, interpretacji, tworzenia i edycji tekstów w języku angielskim.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Elementy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka tekstu I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – retoryka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pisanie tekstów naukowych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat tłumaczeniowy I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne tendencje w przekładoznawstwie
2
EGZ
Wykład
30
Wykład specjalizacyjny
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane II
4
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia
0
60
Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka tekstu II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego- konwersacje I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura i stylistyka języka polskiego
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura anglojęzyczna I
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat tłumaczeniowy II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane III
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elementy kultury popularnej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Filozofia języka
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Język fachowy
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura anglojęzyczna II
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat tłumaczeniowy III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane IV
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
60
0
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Literatura i kultura wizualna
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat tłumaczeniowy IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne tendencje w językoznawstwie
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0