Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka tekstu II

2021L

Kod przedmiotu96S2O-PNJAGT2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTypowe błędy popełniane przez Polaków uczących się j. angielskiego w zakresie: -mowa zależna: następstwo czasów (‘backshift’), mowa zależna w pytaniach i poleceniach, czasowniki wykorzystywane w mowie zależnej (‘reporting verbs’), -czasowniki wymagające zastosowania formy bezokolicznikowej lub formy ‘gerund’, zdania podrzędnego z ‘that’ (‘that’ clause) -zdania złożone; typy zdań podrzędnych; sposoby łączenia zdań podrzędnych. Przyimki zadania typu cloze tests
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak