Filologia angielska w zakresie nauczania języka- studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia angielska w zakresie nauczania

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język angielski, oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język angielski, język polski i jeden z wymienionych: historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 668 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę dotyczącą kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, zagadnień psychologicznych i pedagogicznych, którą potrafi zastosować w praktyce; umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, świadomego uczestniczenia w akcie komunikacji, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie oraz wystąpień publicznych, wykazując się samodzielnością. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie działań badawczych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zna metody akwizycji języka obcego oraz metody nauczania języka angielskiego i organizowania pracy z uczniem na wczesnych etapach edukacyjnych. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - wybrane teorie językoznawcze i metody badań językoznawczych
  - powiązania językoznawstwa z innymi naukami; zna procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia
  - poziomy opisu języka angielskiego
  - historyczną zmienność języka angielskiego
  - wybrane zagadnienia językowe w aspekcie komparatywnym
  - strategie komunikacji i perswazji
  - system fonologiczny języka angielskiego
  - poprawną wymowę angielską (standard brytyjski lub amerykański)
  - wybrane teorie literaturoznawcze i metody badań literaturoznawczych powiązania literaturoznawstwa z innymi naukami
  - wybrane aspekty literatury anglojęzycznej
  - poetykę dzieła literackiego
  - treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem na I i II etapie edukacyjnym
  - metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie języka angielskiego lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów na I i II etapie edukacyjnym
  - podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi
  - podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących; rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów
  - klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne
  - zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania; sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej; zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji
  - zasady edycji tekstu
  - język angielski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - język inny niż angielski od poziomu A1 do poziomu B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - szczegółowe zagadnienia związane z wybraną dyscypliną nauk humanistycznych
  - szczegółowe zagadnienia związane z wybraną dziedziną nauki
  - szeroko pojętą kulturę wybranych krajów anglojęzycznych
  - podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych oraz zasady etyczne w nich obowiązujące; prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością
  - podstawowe zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
  - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z kierunkiem studiów
  normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)
  - strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji
  - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy
  - dylematy otaczającego świata i ich oddziaływanie na projektowanie swojego rozwoju zawodowego
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje potrzebne w pracy badawczej w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów przy użyciu odpowiednich i różnorodnych źródeł i sposobów
  - obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów
  - adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów na I i II etapie edukacyjnym
  - rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym
  - projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli
  - dobierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze do rozwiązania złożonych problemów w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - umiejscawiać teksty kultury w ogólnym kontekście historyczno-społecznym
  - rozpoznawać rodzaje i konwencje gatunkowe tekstów kultury
  - analizować i interpretować teksty kultury, wyprowadzając samodzielne wnioski
  - porównywać zjawiska gramatyczne i leksykalne w językach angielskim i polskim
  - przeprowadzać kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, edytować tekst, ze stosowną dbałością o prawa autorskie
  - posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymogami poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - poprawnie artykułować dźwięki zgodnie ze standardem brytyjskim lub amerykańskim
  - przygotowywać i prezentować wystąpienia ustne
  - brać udział w dyskusji w języku angielskim, prezentować własne opinie i sugestie oraz formułować wnioski
  - czytać ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim w wybranej dyscyplinie , do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu w języku polskim i angielskim
  - przygotowywać prace pisemne w języku angielskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych w wybranej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów
  - rozpoznawać i stosować różne warianty języka angielskiego
  - świadomie uczestniczyć w akcie komunikacji
  - posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu
  - komunikować się w języku obcym niż język angielski zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - samodzielnie rozwijać swoje umiejętności badawcze
  - pracować zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego i osiągać wyznaczone przez niego cele
  - pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
  - odpowiednio określać priorytety służące realizacji zaplanowanego przez siebie lub innych zadania
  - tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia
  - podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów, oraz rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów
  - monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły, oraz realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów
  - wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem
  - pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
  z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego
  - odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku
  - skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
  - udzielać pierwszej pomocy
  - samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii
  - posługiwać się kompendiami i słownikami (tradycyjnymi i elektronicznymi) oraz narzędziami wspomagającymi pracę nauczyciela i dalszy rozwój umiejętności językowych
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa
  - krytycznej oceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
  - pozyskiwania informacji służących do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych poprzez zasięganie opinii ekspertów
  - uznania znaczenia wiedzy służącej do realizacji zadań w pracy nauczyciela
  - samodzielnego podejmowania i inicjowania działań badawczych, przy świadomym użytkowaniu mediów
  - promowania języka i kultury krajów anglojęzycznych
  - porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią
  - rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska
  - organizowania pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej
  - przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej
  - projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji; podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  przygotowanie do zadań praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w instytucjach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym (np.: w szkołach językowych). Absolwent nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych, po ukończeniu studiów drugiego stopnia z zakresu kształcenia nauczycielskiego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0