Filologia angielska w zakresie nauczania języka - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia angielska w zakresie nauczania

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia angielska w zakresie nauczania języka lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 669 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz współczesnej kultury angielskiego obszaru językowego, pedagogiki i psychologii, a także pogłębioną, specjalistyczną wiedzę w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) do której przyporządkowano kierunek studiów; zna metodologię badań naukowych oraz rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w wybranej dyscyplinie naukowej; posiada umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, świadomego uczestniczenia w akcie komunikacji, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie, prowadzenia debat oraz wystąpień publicznych w języku angielskim. Zna w pogłębionym stopniu metody akwizycji języka obcego oraz współczesne metody nauczania języka angielskiego i organizowania pracy z uczniem na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest wszechstronnie wykształconym nauczycielem języka angielskiego, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - teorię i metodologię badań naukowych w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) oraz jej powiązania z innymi naukami
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa
  - zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej w obrębie określonej problematyki w dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa
  - kluczowe zagadnienia literatury krajów anglojęzycznych oraz jej przydatność w procesie edukacyjnym
  - specjalistyczne warianty języka angielskiego
  - kierunki rozwoju współczesnej kultury popularnej
  - wybrane zagadnienia związane z tekstami kultury anglojęzycznego obszaru językowego
  - metody analizy i interpretacji tekstów kultury
  - język dyskursu naukowego w dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
  - strategie komunikacji i perswazji
  - treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem na III etapie edukacyjnym
  - metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów na III etapie edukacyjnym
  - główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia z zakresu rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne
  - zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania; sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej na III etapie edukacyjnym
  - zasady edycji tekstu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi informatycznych
  język angielski na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - najważniejsze współczesne problemy krajów anglojęzycznych
  - strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji
  - zasady dotyczące ochrony własności i prawa autorskiego
  - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej
  - normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (nauczanie w szkołach średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i twórczo interpretować informacje zgodnie z wybraną metodologią badawczą oraz prezentować wyniki badań
  - dobierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) do rozwiązywania złożonych problemów za wykorzystując przy tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
  - w zależności od potrzeb badawczych w wybranej dyscyplinie (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) dostosowywać istniejące metody i narzędzia lub opracowywać nowe
  - posługiwać się złożonymi ujęciami teoretycznymi w celu formułowania i testowania hipotez związanych z problemami badawczymi w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - krytycznie analizować zjawiska społeczno-kulturowe w odniesieniu do krajów anglojęzycznych
  - przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację tekstów kultury za pomocą narzędzi właściwych dla wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przeprowadzać zaawansowaną kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, edytować tekst ze stosowną dbałością o prawa autorskie
  - adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów na III etapie edukacyjnym
  - projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli
  - prowadzić debatę w języku angielskim, zachęcać innych do wyrażania opinii, pomysłów i wątpliwości
  - w zróżnicowanym środowisku komunikacyjnym, merytorycznie argumentować na podstawie zdobytej wiedzy, formułując wnioski i tworząc syntetyczne podsumowania w języku angielskim
  - tworzyć prace pisemne w języku angielskim o charakterze naukowym w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przygotowywać wypowiedzi ustne w języku angielskim związane z pracą badawczą w zakresie wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
  - przygotować i prezentować wystąpienia ustne z zastosowaniem różnych technik i narzędzi
  - posługiwać się specjalistycznymi wariantami języka angielskiego
  - poprawnie posługiwać się językiem polskim, i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu w języku polskim i angielskim
  - wykorzystywać w badaniach własnych teksty o charakterze naukowym
  - posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - współpracować z opiekunem naukowym w ramach realizacji własnego planu badawczego
  - pracować w zespole, wykazując wrażliwość na sądy innych, przyjmując w nim różne role, w tym rolę lidera
  - tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia
  - podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów, oraz rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów
  - monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły, oraz realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów
  - wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem
  - odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku
  - skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
  - samodzielnie zdobywać wiedzę i pogłębiać swoje umiejętności badawcze
  - planować i realizować własny rozwój zawodowy, pogłębiając kompetencje językowe
  - wskazywać innym potrzebę, cele i metody w zakresie doskonalenia kompetencji językowych
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy w zakresie dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, oraz oceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
  - krytycznej oceny treści zawartych w różnych źródłach
  - konsultowania się z ekspertami, by efektywnie rozwiązywać problemy praktyczne i badawcze
  - uznania roli kompetencji językowych i wiedzy specjalistycznej w rozwiązywaniu problemów zawodowych i badawczych
  - popularyzacji wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów anglojęzycznych
  - porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią
  - rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska
  - organizowania pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej
  - przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej
  - projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji
  - podejmowania wyzwań zawodowych w reakcji na zmieniające się potrzeby rynku
  - systematycznego śledzenia zmian zachodzących w języku angielskim i uwzględniania ich w komunikowaniu się w mowie i piśmie, by odpowiedzialnie wykonywać swój zawód
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  przygotowanie do zadań praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III etapie edukacyjnym
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej oraz w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Elementy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0