Filologia rosyjska - studia pierwszego stopnialicencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia rosyjska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny, oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język obcy nowożytny, język polski i jeden z wymienionych: historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury Rosji. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - podstawowe pojęcia, terminologię, teorie i metody nauk humanistycznych
  - powiązania filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi oraz społecznymi
  - złożony charakter i historyczną zmienność języka
  - strukturę języka i zasady funkcjonowania jednostek na różnych poziomach języka
  - w stopniu podstawowym historię literatury rosyjskiej oraz teksty wybranych autorów
  - w stopniu podstawowym historię i kulturę rosyjskiego obszaru językowego
  - podstawowe zasady funkcjonowania języków specjalistycznych
  - podstawowe zasady funkcjonowania języka w aspekcie kontrastywnym i międzykulturowym
  - podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych
  - w stopniu podstawowym procesy rozwoju społecznego człowieka
  - wybrane procesy historyczne, społeczno-polityczne, religijne, filozoficzne Rosji
  - znaczenie technologii informacyjnych, etykiety, ergonomii, ochrony praw własności, bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności zawodowej
  - podstawy prawne i organizacyjne wybranych instytucji, prowadzących działalność zawodową
  - w stopniu podstawowym procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne materiały źródłowe z zakresu wybranych dyscyplin, gromadzić informacje bibliograficzne, wykorzystywać bazy danych, posługiwać się zasobami Internetu z dbałością o przestrzeganie praw autorskich
  - w stopniu podstawowym analizować problemy badawcze, wykorzystywać właściwe metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań
  - określić rodzaj i gatunek oraz kontekst historyczno-kulturowy wybranych tekstów kultury
  - rozpoznać różne style języka rosyjskiego
  - w stopniu podstawowym konfrontować zjawiska gramatyczne w językach polskim i rosyjskim
  - wykorzystać wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w działalności zawodowej
  - posługiwać się językiem rosyjskim w sytuacjach komunikacyjnych na poziomie właściwym dla danego etapu programu studiów
  - komunikować się w języku obcym nowożytnym, innym niż język kierunku studiów, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - pracować indywidualnie oraz w grupie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela akademickiego, osiągając wyznaczone przez niego cele
  - współpracować w zespole, odgrywając w nim różne role
  - samodzielnie zdobywać wiedzę
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności
  - akceptacji różnorodności kulturowej
  - działań zgodnych z etycznymi wymaganiami, dotyczącymi pracy badawczej, publikacyjnej i zawodowej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 80 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  kształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia nowej roli w życiu zawodowym. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu
  i obowiązków służbowych. Wyrabianie kompetencji społecznych związanych z pełnionym zawodem oraz potrzeby ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Praktyczne zastosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w trakcie studiów.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w instytucjach kultury, jednostkach samorządu terytorialnego i firmach turystycznych. Uzyskuje kwalifikacje, które uprawniają do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej filologii, lingwistyki stosowanej oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany I
18,5
ZAL-O
Ćwiczenia
210
III - Kierunkowe
Historia i kultura Rosji I
3
EGZ
Wykład
30
Wstęp do językoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany II
7
EGZ
Ćwiczenia
180
Wprowadzenie do stylistyki i kultury słowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia i kultura Rosji II
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia języka rosyjskiego z elementami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
2
EGZ
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej I
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
8
ZAL-O
Ćwiczenia
150
Stylistyka i kultura słowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia i kultura Rosji III
2
EGZ
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej II
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język cerkiewnosłowiański
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru IV
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
8
EGZ
Ćwiczenia
120
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia literatury rosyjskiej III
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Proseminarium emigranotologiczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium literaturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium przekładoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru V
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru VI
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru VII
2
ZAL-O
Wykład
30
Stylistyka i kultura słowa II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy translatologii stosowanej I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
8
ZAL-O
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Historia literatury rosyjskiej IV
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Polsko-rosyjskie językoznawstwo kontrastywne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Przedmiot do wyboru IX
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru VIII
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru X
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy translatologii stosowanej II
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
10
EGZ
Ćwiczenia
120
III - Kierunkowe
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do emigrantologii rosyjskiej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny III
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0