Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-GOJR2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMiejsce języka rosyjskiego wśród innych języków świata. Pojęcie współczesnego języka rosyjskiego. System języka. Poziomy systemu języka. Podstawowe jednostki języka. Działy językoznawstwa. Aspekt synchroniczny (opisowy) i diachroniczny (historyczny) w badaniach nad językiem. Fonetyka. Jednostki fonetyki: liniowe (dźwięk, sylaba, słowo fonetyczne, takt, fraza) i suprasegmentalne (akcent, intonacja). Charakterystyka dźwięków: akustyczna, artykulacyjna. Wymiany głosek. Transkrypcja. Fonologia. Ortoepia. Grafika. Ortografia. Słowotwórstwo. Morfemika. Derywatologia. Jednostka morfemiki – morfem. Klasyfikacja i charakterystyka morfemów. Temat. Typy tematów. Podstawowe jednostki słowotwórstwa. Struktura słowa pochodnego. Sposoby tworzenia nowych słów. ,ĆWICZENIA:Fonetyka, główne jednostki fonetyki. Podział na sylaby, proklityki, enklityki, funkcja akcentu. Fonetyczna analiza dźwięków mowy. Kinemowa charakterystyka dźwięków mowy. Artykulacyjna charakterystyka samogłosek i spółgłosek. Transkrypcja. Fonologia. Ortoepia. Grafika. Ortografia. Morfemika. Derywatologia. Analiza morfemowa. Słowotwórstwo. Morfonologia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А., Кавинкина И.Н., Пустошило Е.П., Морфемика. Словообразование, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012 2) Анисимова Е.А. , Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. Учебно-методический комплекс, Гордно: ГрГУ, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi