Historia języka rosyjskiego z elementami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego

2021L

Kod przedmiotu98S1O-HJRzEJSCS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie języka literackiego. Metodologia badań historyczno-językowych. Charakterystyka źródeł. Historia książki i drukarstwa rosyjskiego. Podstawy paleografii. Grafika. Rozwój pisma. Podstawowe etapy dziejów języka rosyjskiego. Język staroruski. Powstanie piśmiennictwa. Zabytki piśmiennictwa najstarszej doby piśmiennej (XI-XIV ww.). Podział dialektalny wspólnej przestrzeni wschodniosłowiańskiej. Cechy charakterystyczne języków ukraińskiego, rosyjskiego oraz białoruskiego. Dyglosja rusko-cerkiewnosłowiańska jako problem badawczy. System fonetyczny i gramatyczny języka staroruskiego w porównaniu z systemem fonetycznym języka SCS. Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej JR. Wokalizm i konsonantyzm. Skutki zaniku samogłosek redukowanych. Wiadomości o budowie morfemowej i słowotwórczej wyrazów w porównaniu z językiem SCS. Kontynuacja modeli SCS we współczesnych językach słowiańskich, w tym w polskim i rosyjskim. Kontynuacja i rozwój kategorii i form we współczesnych językach słowiańskich. Zmiany w obrębie fleksji. Rozwój paradygmatów fleksyjnych rzeczownika we współczesnym języku rosyjskim. Kształtowanie się odmiany zaimków we współczesnym języku rosyjskim. Kształtowanie się odmiany przymiotnikowej we współczesnym języku. Kształtowanie się odmiany liczebników we współczesnym języku rosyjskim. Odmiana czasowników. Kształtowanie się kategorii aspektu. Kategoria czasu czasowników. Kształtowanie się kategorii imiesłowów przysłówkowych. Podstawowe wiadomości ze składni. Język ruski w Wielkim księstwie Litewskim i na Rusi Moskiewskiej. Zabytki piśmiennictwa XIV-XVIII ww. Cechy charakterystyczne tekstów różnych stylów i gatunków: teksty sakralne, dokumenty sądowo-prawne, powstanie i rozwój literatury pięknej. Drugi i trzeci wpływy południowo-słowiańskie. Język utworów religijnych. Dokumenty prawne. Utwory o charakterze polemicznym. Kodyfikacja języka cerkiewno-słowiańskiego. Pierwsze gramatyki i słowniki. Powstanie i kształtowanie się norm współczesnego języka literackiego w XVIII-XIX ww. Badania nad dialektami języka etnicznego oraz zainteresowanie folklorem. Zmiany w języku literackim w dobie rewolucji październikowej. Polityka językowa w Rosji i Związku Radzieckim w dziedzinie języka w latach 1917-1953.Współczesny język rosyjski. Procesy demokratyzacji w języku rosyjskim.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Успенский Б. А. , История русского литературного языка (ХI—ХVII вв), Москва, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi