Historia i kultura Rosji I

2021Z

Kod przedmiotu98S1O-HiKR1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Powstanie Rusi. Periodyzacja i rozwój terytorialny. Teoria normańska i słowiańska. Plemiona. Ruś kijowska. Przyjęcie chrztu. Władza i ustrój. Dynastia Rurykowiczów. 2. Rozdrobnienie feudalne. Podział dzielnicowy – zasada pryncypatu i senioratu. Konflikty wewnętrzne. Republika Nowogrodzka. Jarzmo mongolsko-tatarskie. Walka z ekspansją Szwedów i Niemców. Aleksander Newski. Moskwa. 3 Prawosławie – kulturotwórcza rola chrześcijaństwa na Rusi. Najważniejsze miejsca kultu prawosławnych w Rosji i Polsce. Główne różnice między prawosławiem i katolicyzmem. Monastery prawosławne jako centra sztuki. 4. Staroruska architektura sakralna X-XIII w. budownictwo drewniane i kamienne. Freski i mozaiki Rusi Kijowskiej. 5. Malarstwo ikonowe epoki przedmongolskiej. Typy ikonograficzne. Technika pisania ikon. Semiotyka ikony. 6. Ikonostas. 7. Monarchia rosyjska. Iwan Kalita i jego następcy. Bitwa na Kulikowym Polu. Zakończenie procesu jednoczenia ziem wielkoruskich wokół Moskwy. 8. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa moskiewskiego. Iwan Groźny. Oprycznina. Panowanie Fiodora I. 9. Złoty wiek staroruskiego malarstwa sakralnego. Wielcy mistrzowie – Teofan Grek, Andriej Rublow, Dionizy. 10. Wielka smuta. Borys Godunow. Dymitriady. Wojny z Polską. 11. Romanowowie. Początek dynastii. Reformy Nikona. Powstanie Chmielnickiego. Bunty miedziany i solny. Powstanie Stiepana Razina. 12. Malarstwo ikonowe XVII w. – Simon Uszakow. Parsuna. Staroruska sztuka zdobienia rękopisów i ksiąg drukowanych. 13. Dom w rosyjskiej kulturze ludowej. 14. Rosyjska sztuka ludowa. 15. Rosyjska muzyka ludowa (pieśń ludowa). Rosyjskie tańce ludowe i instrumenty ludowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bazylow L. , Historia Rosji. , t. I, PWN, 2010 2) L. Bazylow, Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Ossolineum , 2005 3) W. Lichaczow, D. Lichaczow, Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, ., 1977
Literatura uzupełniająca
Uwagi