Język cerkiewnosłowiański

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-JCERKW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówJęzyk cerkiewnosłowiański jako język sakralny chrześcijaństwa wschodniego. Historia powstania i rozwoju w krajach słowiańskich i w Rosji. Podstawowe źródła i teksty. Reforma języka cerkiewnosłowiańskiego w XVII w. Schizma w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Dwie tradycje piśmiennictwa w języku cerkiewnosłowiańskim: staroobrzędowa i oficjalna. Kodyfikacja języka cerkiewnosłowiańskiego. Gramatyka M. Smotryckiego i jej rola w edukacji szkolnej. Reformy języka cerkiewnosłowiańskiego w XIX w. Rola języka cerkiewnosłowiańskiego w powstaniu rosyjskiego języka literackiego: w kształtowaniu się terminologii naukowej i stylu urzędowego. ,ĆWICZENIA:Rozwój grafiki i ortografii języka cerkiewnosłowiańskiego. Podstawowe źródła i teksty. Słownictwo terminologiczne. Oddziaływanie języka CS na kształtowanie się rosyjskiego standardu. Fleksja poszczególnych części mowy w języku CS. Struktura zdania. Frazeologia. Prace nad tworzeniem zasobów leksykalnych współczesnego języka CS.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Кравецкий А. Г., Плетнева А. А., Церковнославянский язык, Москва, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi