Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

2023Z

Kod przedmiotu98S1O-PNJR3
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRynek pracy. Zatrudnienie. Banki, pieniądze. Biznes. Reklama. Wolne strefy ekonomiczne. Pisownia małej i wielkiej litery – nazwy geograficzne, astronomiczne, nazwy instytucji, organizacji, nazwy świąt, tytuły utworów literackich, czasopism i gazet, nazwy dzieł sztuki i pomniki. Pisownia przysłówków, spójników i partykuł. Tworzenie imiesłowów czynnych i biernych. Pisownia не z przymiotnikami odczasownikowymi i imiesłowami, pisownia н, нн w imiesłowach i przymiotnikach odczasownikowych. Użycie imiesłowów w zdaniu. Użycie imiesłowów w roli orzecznika i przydawki. Imiesłowowe równoważniki zdań oraz ich zamiana w zdania przydawkowe. Przydawki wydzielane i niewydzielane przecinkiem. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym – myślnik między podmiotem a orzeczeniem. Wydzielanie przecinkiem wyrazów określających oraz dopełnienia.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Stefańska, В мире бизнеса, wyd. Poltex, 2016 2) R. Skiba, M. Szczepaniak, Деловая речь 1 A , 2 А, , REA,, 1998 3) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, SGH Warszawa, 2004 4) . L. Świrepo,, Rosyjska korespondencja handlowa,, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, 1997 5) . В.К. Лебедев, Е.Н. Петухова,, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 6) . Д.А. Парнов, Кем быть? Секреты выбора профессии,, Книжный мир, , 2014 7) .Э. Розенталь,, 750 упражнений по русскому языку, , Оникс XXI век,, 2003 8) . N. Kowalska, A. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Rea, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-