Polsko-rosyjskie językoznawstwo kontrastywne

2023Z

Kod przedmiotu98S1O-PRJK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy metodologii analizy języków pokrewnych (słowiańskich). Metody analizy jednostek językowych różnych płaszczyzn. Cechy ogólne i szczególne fonetyki i fonologii polskiej i ro-syjskiej. Podstawy opisu fleksji różnych części mowy. Podobieństwa i różnicy w funkcjonowaniu różnych części mowy i odrębnych form w językach polskim i rosyjskim. Treść badań w zakresie morfologii i słowotwórstwa. Kształtowanie się zasobów leksykalnych języków polskiego i rosyjskiego. Podstawy analizy kontrastywnej semantyki. Zapożyczenia leksykalne w językach polskim i rosyjskim. Podstawowe struktury składniowe języków polskiego i rosyjskiego. ,ĆWICZENIA:Analiza fonetyczna słowa i zdania. Analiza morfemowa i słowotwórcza słowa. Etymologia i pochodzenie słowa. Wyrazy zapożyczone i obce. Analiza semantyczna słowa. Analiza składniowa: grupy wyrazowe i zdania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Баранов А.Н, Введение в прикладную лингвистику, Эдиториал УРСС, 2001 2) Кибрик А.Е., Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания, Изд-во. МГУ, 2002 3) Стернин И.А. , Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования., Восток – Запад, 2007 4) Вежбицкая А., Семантические универсалии и описание языков, -, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi