Podstawy translatologii stosowanej I

2023Z

Kod przedmiotu98S1O-PTS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Translatologia stosowana dawniej i dzisiaj. 2. Translatologia stosowana wobec współczesnych teorii przekładu. 3. Translatologia stosowana a podstawowa triada: autor i dzieło, przekład, tłumacz. 4. Translatologia stosowana a opozycja autor–tłumacz. 5. Translatologia stosowana a status tłumaczenia autorskiego. 6. Translatologia stosowana a kompetencje tłumacza. 7. Translatologia stosowana a problemy nieprzekładalności obiektywnej. 8. Translatologia stosowana a normatywność i kreatywność. 9. Translatologia stosowana a strategia tłumaczenia i strategie tłumaczy. 10. Translatologia stosowana a dominanta tłumaczenia. 11. Translatologia stosowana a swoboda tłumacza. 12. Translatologia stosowana a status serii przekładowej. 13. Translatologia stosowana a konwencja literacka. 14. Translatologia stosowana a gatunek literacki. 15. Pozaliterackie uwikłania translatologii stosowanej (przekład a polityka).,ĆWICZENIA:1. Analiza jakościowa wybranych tekstów z obszaru sztuki przekładu okresu Odrodzenia w kontekście taktyki tłumaczenia. 2. Analiza jakościowa wybranych tekstów z obszaru sztuki przekładu okresu Oświecenia w kontekście taktyki tłumaczenia. 3. Analiza jakościowa wybranych tekstów z obszaru sztuki przekładu okresu Romantyzmu w kontekście taktyki tłumaczenia. 4. Analiza jakościowa wybranych tekstów z obszaru sztuki przekładu I połowy XX wieku w kontekście taktyki tłumaczenia. 5. Analiza jakościowa wybranych tekstów z obszaru sztuki przekładu II połowy XX wieku w kontekście taktyki tłumaczenia. 6. Określanie kompetencji potrzebnych do zbudowania strategii i taktyki przekładu w zależności od gatunku literackiego. 7. Sposoby pokonywania nieprzekładalności obiektywnej. 8. Sposoby pokonywania nieprzekładalności subiektywnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarczyk A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej,, Warszawa, 2008 2) Bukowski P., Heydel M., , Współczesne teorie przekładu. Antologia., Kraków, 2009 3) Kielar B. Z.,, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne., Wrocław, 1988 4) Legeżyńska A.,, Tłumacz i jego kompetencje autorskie., Warszawa, 1999 5) Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza. , Karków, 2000 6) Rusinek M. (red)., O sztuce tłumaczenia., Wrocław, 1955 7) Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze., Poznań, 1998 8) Balcerzan e., Rajewska E. (red)., Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440–2005. Antologia. , Poznań, 2007 9) Pollak S. (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia., Wrocław, 1975 10) Fast P. (red.), Studia o przekładzie, tom VIII: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Katowice, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi