Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia rosyjska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia rosyjska lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury Rosji, a także pogłębioną, specjalistyczną wiedzę translatoryczną. Posiada poszerzone i ukierunkowane kompetencje w zakresie przekładu literackiego i specjalistycznego oraz kwalifikacje interkulturowe i interpersonalne, pozwalające na bezkonfliktowe funkcjonowanie na styku kultur i języków. Jest gotowy do dialogu kultur w pracy zawodowej. Studia wdrażają do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł oraz ciągłej akwizycji i poszerzenia kompetencji językowych. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnych badań naukowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - pojęcia, terminologię, przedmiot i zakres badań, teorie i metody nauk humanistycznych
  - powiązania filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi oraz społecznymi
  - złożony charakter i historyczną zmienność języka
  - strukturę języka i zasady funkcjonowania jednostek na różnych poziomach języka
  - historię literatury rosyjskiej w kontekście europejskim oraz teksty wybranych autorów
  - historię i kulturę rosyjskiego obszaru językowego
  - zasady funkcjonowania języków specjalistycznych
  - zasady funkcjonowania języka w aspekcie kontrastywnym i międzykulturowym
  - metody analizy i interpretacji tekstów kultury w ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych
  - procesy rozwoju społecznego człowieka
  - wybrane procesy historyczne, społeczno-polityczne, religijne, filozoficzne współczesnej Rosji
  - znaczenie technologii informacyjnych, etykiety, ergonomii, ochrony praw własności, bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności zawodowej
  - zasady prawne i organizacyjne wybranych instytucji, prowadzących działalność zawodową
  - w pogłębionym stopniu procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne materiały źródłowe z zakresu wybranych dyscyplin, gromadzić informacje bibliograficzne, wykorzystywać bazy danych, posługiwać się zasobami Internetu z dbałością o przestrzeganie praw autorskich
  - analizować problemy badawcze, wykorzystywać właściwe metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań
  - określić rodzaj i gatunek oraz kontekst historyczno-kulturowy wybranych tekstów kultury
  - rozpoznać różne style języka rosyjskiego
  - konfrontować zjawiska gramatyczne w językach polskim i rosyjskim
  - wykorzystać wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w działalności zawodowej
  - posługiwać się językiem rosyjskim w sytuacjach komunikacyjnych na poziomie właściwym dla danego etapu programu studiów
  - komunikować się w języku obcym nowożytnym, innym niż język kierunku studiów, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - tłumaczyć poprawnie teksty literackie i specjalistyczne z różnych dziedzin z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski
  - pracować indywidualnie oraz w grupie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela akademickiego, osiągając wyznaczone przez niego cele
  - współpracować w zespole, odgrywając w nim różne role
  - samodzielnie zdobywać wiedzę
  - samodzielnie doskonalić kompetencje językowe
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności
  - rozwiązywania problemów poznawczych z wykorzystaniem wiedzy naukowej
  - akceptacji różnorodności kulturowej oraz reprezentowania otwartej postawy wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danej działalności zawodowej oraz innymi członkami społeczności lokalnej
  - inicjowania działań w życiu kulturalnym, poprzez różne media i formy
  - działań zgodnych z etycznymi wymaganiami, dotyczącymi pracy badawczej, publikacyjnej i zawodowej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 120 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  kształtowanie odpowiedniego stosunku do obowiązków zawodowych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z praktyką zawodową.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, organizacjach pozarządowych, instytucjach oświatowych i turystycznych, redakcjach i wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations i instytucjach usługowych. Studia pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka rosyjskiego oraz języków objętych programem studiów oraz wiedzy o kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych danego obszaru kulturowego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pracy tłumacza
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
5,5
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia przekładu
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy języków fachowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne (bezpieczeństwo wewnętrzne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne (teksty naukowo-techniczne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne (teksty prawnicze)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie przekładu
1
ZAL-O
Wykład
15
Wybrane zagadnienia z rosyjskiej literatury końca XX i początku XXI wieku
1
ZAL-O
Wykład
15
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
8
EGZ
Ćwiczenia
90
Rosyjska etykieta językowa
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Emigrantologia rosyjska I
2
ZAL-O
Wykład
30
Kultura rosyjska XX i XXI wieku w kontekście europejskim
2
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy filozofii literatury
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne (bezpieczeństwo wewnętrzne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne (teksty naukowo-techniczne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne (teksty prawnicze)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język mediów rosyjskich
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
7,5
ZAL-O
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Emigrantologia rosyjska II
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Lingworealioznawstwo rosyjskie
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka interpretacji tekstu literackiego
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Tłumaczenia pisemne (współpraca transgraniczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne (teksty artystyczne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne (teksty medyczne)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny III
1,5
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego IV
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
8
EGZ
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Emigrantologia rosyjska III
2
EGZ
Wykład
15
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Transgraniczna komunikacja interkulturowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Tłumaczenie ustne (teksty medyczne)
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne (teksty artystyczne)
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne (współpraca transgraniczna)
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
4,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
30,0