Język mediów rosyjskich

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-JMR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie mediów. Rodzaje mediów. Pojęcie informacji. Przedmiot i cele kursu. Związki interdyscyplinarne przedmiotu. Język a społeczeństwo. Funkcje mediów w społeczeństwie. Aspekty badania nad językiem mediów: semiotyczny, hermeneutyczny, retoryczny, psycholingwistyczny, kognitywny, pragmalingwistyczny, socjologiczny, kulturologiczny, prawny. Specyfika komunikacji międzykulturowej w tekstach mediów. Język mediów a problemy języka literackiego. Stylistyka mediów. Dyskurs polityczny w mediach. Metaforyka tekstu publicystycznego. Fenomeny precedensowe w tekstach politycznych. Język mediów drukowanych. ,ĆWICZENIA:Typy i rodzaje mediów w Rosji. Styl publicystyczny, normy języka pisanego i ustnego w mediach. Analiza tekstów wiadomości. Kontent-analiza w mediach. Ekspresywne środki w języku mediów. Rosyjskie czasopisma: typologia gatunku. Czasopisma popularne i naukowe. Analiza tekstu naukowo-popularnego. Propaganda w mediach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Володина М. Н. , Язык средств массовой информации как объект междисциплинарных исследований, Москва, 2006 2) Володина, М. Н. (ред.), Язык средств массовой информации, , Москва, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi